Kontakt

Upphandlarna, regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: upphandlarna@gotland.se

Fler kontaktuppgifter

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Att vara avtalsleverantör

Beroende på vilken typ av upphandling det gäller kan leverantörsrollen se olika ut. 

Införande av avtal

När vi har tecknat ett avtal behöver avtalet implementeras, det vill säga att vi behöver införa det i våra verksamheter. Beroende på avtalets omfattning, art, logistiklösning och antalet beställare så kan olika metoder för implementering tillämpas där leverantören är involverad i olika stor omfattning.

Avropssätt

Avrop betyder beställning på ett avtal. Det finns olika sätt att beställa utifrån ett skrivet avtal.
 

Löpande avrop innebär att det är en leverantör per upphandling, produktgrupp eller produkt och att köp sker direkt.
 

Förnyad konkurrenssättning innebär att ett antal leverantörer har avtal. I en förnyad konkurrenssättning tillfrågar Region Gotland samtliga leverantörer varje gång något ska köpas in eller när ett leveransavtal ska tecknas. Alla leverantörer får lämna en ny offert utifrån avtalet. Vi gör en utvärdering utifrån kriterier i avtalet. Utifrån utvärderingen tar vi ett beslut om vem som vinner den förnyade konkurrensutsättningen.
 

Rangordning innebär att det är flera leverantörer på avtalet och att köp sker hos den som är rangordnad som nummer ett. Om leverantören som är rangordnad som nummer ett inte kan leverera tillfrågar vi nästa i rangordningen. 
 

Särskild fördelningsnyckel innebär att det är flera leverantörer. Vilken leverantör som får beställningen beror på patienten eller brukarens behov.
 

Elektronisk fakturahantering

Region Gotland hanterar alla leverantörsfakturor elektroniskt.
Det innebär att alla pappersfakturor som vi får in skickas till en extern part för skanning och tolkning.

Vi eftersträvar elektronisk fakturering, det vill säga att alla leverantörer skickar en elektronisk faktura direkt till oss. 

Läs mer om elektronisk fakturering via länk i rutan Användbara länkar. 
 

Vill du veta mer om upphandling?

Upphandlingsenheten i Region Gotland kommer gärna och informerar om upphandling och inköp på möten som arrangeras av till exempel branschförbund och intresseorganisationer. Informationstillfällen anordnas även i egen regi.