Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vanliga tillstånd och anmälningar

För att bedriva en verksamhet behöver du ofta ett eller flera tillstånd. Vilka tillstånd beror på vilken typ av verksamhet det gäller.  

Nedan har vi samlat kortfattad information om vanliga tillstånd. Det är främst tillstånd som vi på Region Gotland handlägger.

Tänk på att du kan behöva andra tillstånd än de som finns med här. Tänk också på att Region Gotland i många fall tar ut en avgift för tillståndsansökan, anmälan och eventuell tillsyn.

Alkohol och tobak

Servering av alkoholdrycker kräver serveringstillstånd. Det finns olika typer av serveringstillstånd. Vilket du behöver beror på om du ska servera till allmänheten eller slutet sällskap samt om det gäller ett enstaka tillfälle eller stadigvarande servering. 

Mer information
Serveringstillstånd

Kontakt
Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak, samhällsbyggnadsförvaltningen

För att få tillhandahålla folköl krävs det att du anmäler det.


Mer information
Folköl

Kontakt
Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak, samhällsbyggnadsförvaltningen

För att få sälja tobak krävs det att du anmäler försäljningen. 


Mer information
Tobak

Kontakt
Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak, samhällsbyggnadsförvaltningen

Barnomsorg

Fri etableringsrätt gäller inom barnomsorgen, under förutsättning att vissa grundläggande krav uppfylls. Du söker tillstånd hos Region Gotland.  

Mer information och kontakt
Anordnande och drift av enskild förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Brandskydd

Hantering av större mängder brandfarlig vara och nästan all hantering, import och överföring av explosiva varor kräver tillstånd. 

Det är räddningstjänsten som prövar ansökan om brandfarliga varor. Räddningstjänsten prövar också ansökan om explosiva varor när det gäller användning, förvaring, handel och överlåtelse samt nationell överföring.

Tänk på att du också måste anmäla en föreståndare. 
 

Mer information
Brandfarliga och explosiva varor

Kontakt
Räddningstjänsten, samhällsbyggnadsförvaltningen

Ägare till byggnader eller andra anläggningar samt verksamhetsutövare ska se till att det finns utrustning för
släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka. De ska också vidta åtgärder för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Mer information
Företagarens ansvar för brandskyddsarbete

Kontakt
Räddningstjänsten, samhällsbyggnadsförvaltningen

Ägare av byggnader eller andra anläggningar, där det med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand är stora, ska lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet. 

Redogörelsen för brandskydd är aktuell när en byggnad eller annan anläggning har tagits i bruk.

Räddningstjänsten gör tillsyn på byggnader och verksamheter. 

Mer information
Redogörelse för brandskydd

Kontakt
Räddningstjänsten, samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga och riva

Du måste ansöka om bygglov eller göra en anmälan om du planerar att:

  • bygga nytt, om eller till
  • ändra planlösning avsevärt
  • ändra så att brandskyddet påverkas
  • installera eller ändra en hiss eller ventilation
  • installera eller ändra vatten eller avlopp (både enskilt och kommunalt)
  • installera eller ändra en eldstad eller rökkanal
  • ändra användningen av en lokal (till exempel om du planerar att ha ett hotell i en lokal som tidigare varit en bostad)
  • sätta upp skylt eller ljusanordning.

Särskilda regler för Visby innerstad
För Visby innerstad gäller speciella regler. Det är utökad bygglovsplikt som innebär att även bland annat underhåll, fasadändringar, byte av material och trädfällning är bygglovspliktigt. 
 

Mer information
Bygglov

Söka bygglov i Visby innerstad


Kontakt

E-post: kundtjanst.bygglovforetag@gotland.se

Om du vill riva en byggnad eller en del av en byggnad inom detaljplan måste du ha rivningslov.

Mer information 

Följ länken till rivningslov nedan. Du kommer då till Bygglov A-Ö. Där väljer du R och Rivningslov.

 

Kontakt

E-post: kundtjanst.bygglovforetag@gotland.se

Djurhållning

Att yrkesmässigt eller i större omfattning föda upp, förvara och utfodra, upplåta eller sälja djur kräver tillstånd från länsstyrelsen. 

Vissa lantbruksverksamheter klassas som så kallad miljöfarlig verksamhet och kan därmed kräva en anmälan eller ett tillstånd från Region Gotland. 

Mer information och kontakt
Djurhållning - länsstyrelsen

Lantbruk, miljöfarlig verksamhet

 

 

Försäljning

Försäljningen av vissa receptfria läkemedel ska anmälas till Läkemedelsverket. 


Det är tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak i Region Gotland som genomför tillsynen. Tillsynen innebär en årlig kostnad för dig.  
 

Livsmedel och restaurang

Verksamheter som släpper ut stora mängder fett i avloppsledningsnäten måste installera en fettavskiljare. Du måste anmäla installationen till Region Gotland. 

Mer information
Fettavskiljare

Kontakt
Teknikförvaltningen

 

Om din verksamhet ska tillhandahålla livsmedel måste du anmäla det till Region Gotland. Det kallas även att registrera livsmedelsanläggning.

När du ska starta en ny, överta en befintlig, göra en ändring eller upphöra med en livsmedelsverksamhet, ska du göra en skriftlig anmälan eller ansökan om det hos Region Gotland. Alla verksamheter där livsmedel säljs eller levereras direkt till slutkonsument ska registreras. 

 
Mer information
 

 

Mark och offentlig plats

När du vill använda offentlig plats krävs att du gör en ansökan hos polisen. Det kan handla om till exempel uteservering eller att placera en container. 

Offentlig plats är alla platser som allmänheten har tillträde till eller som används för allmän trafik. Exempel på offentliga platser är gator, vägar, torg och parker. 

Mer information
Använda offentlig plats - Polisen 

Detaljplanlagt område

Kontakt
Polisen 

 

Du måste ha tillstånd för att få gräva i gata, väg eller allmän mark.

Mer information
Gräva i gata

Kontakt 
Teknikförvaltningen

För att få ändra höjdläge på mark inom detaljplanlagt område måste du ha marklov. Du behöver också marklov för att till exempel fälla träd. 

Mer information 
Följ länken till marklov nedan. Du kommer då till Bygglov A-Ö. Där väljer du M och Marklov.

Marklov

Kontakt

E-post: kundtjanst.bygglovforetag@gotland.se

För att få ha en uteservering måste du ansöka om tillstånd hos polisen. Det innebär nämligen användning av offentlig plats.

Uteserveringar är trevliga men de får aldrig hindra framkomlighet för fordon, gångtrafikanter eller funktionshindrade. Det finns riktlinjer för uteserveringar som ska följas. 


Mer information
Polisens information om offentlig plats 

Region Gotlands riktlinjer samt kartunderlag till ansökan

Kontakt
Polisen 

 

För att få bedriva torghandel krävs tillstånd från Region Gotland. I torghandelsstadgan framgår vilka regler som gäller.
 

Mer information
Torghandelsstadga

Torghandel

Kontakt

Enhet mark och stadsmiljö, teknikförvaltningen

Miljö- och hälsoskydd

För att få sprida bekämpningsmedel behövs ibland ett tillstånd eller en anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Mer information
Bekämpningsmedel

Kontakt
Enhet miljö- och hälsoskydd, samhällsbyggnadsförvaltningen

Många miljöfarliga verksamheter kräver ett tillstånd eller att verksamheten ska anmälas innan den startas. Miljöfarlig verksamhet kan vara till exempel lantbruk, skolor, industrier, tatueringsstudios och avloppsanläggningar.

Mer information
Miljöfarlig verksamhet

Enskilt vatten och avlopp

Lantbruk

Kontakt
Enhet miljö- och hälsoskydd, samhällsbyggnadsförvaltningen

Innan du installerar utomhuscisterner eller nedgrävda cisterner för förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja ska du göra en anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen i Region Gotland.

Mer information
Cisterner

Kontakt
Enhet miljö- och hälsoskydd, samhällsbyggnadsförvaltningen

Köldmedia kallas kemikalier som kan transportera kyla. Det finns till exempel i kylar, frysar och luftkonditioneringsanläggningar. 

Det är anmälningsplikt och krav på årsrapportering för anläggningar där den totala mängden köldmedia överstiger 10 kg. Anmälning och årsrapportering ska göras till enhet miljö- och hälsoskydd i Region Gotland. 

Mer information
Köldmedia

Kontakt
Enheten miljö- och hälsoskydd, samhällsbyggnadsförvaltningen

Vissa offentliga lokaler kräver en skriftlig anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden innan de tas i bruk. Exempel på sådana lokaler är lokaler där det bedrivs fotvård, akupunktur, piercing, bassängbad eller undervisning. 

Mer information
Offentliga lokaler

Kontakt
Enhet miljö- och hälsoskydd, samhällsbyggnadsförvaltningen

Verksamheter som riskerar att släppa ut olja och andra petroleumprodukter till spill- eller dagvattennätet ska installera och anmäla oljeavskiljare. Exempel på sådana verksamheter är fordonstvätt, verkstäder och industrier.

Mer information
Oljeavskiljare

Kontakt
Teknikförvaltningen - kontaktformulär och kontaktuppgifter

 

Socialtjänst och omsorg

Privata företag som vill bli utförare av daglig verksamhet eller hemtjänst måste bli godkända av socialnämnden i Region Gotland.

Mer information och kontakt
Utförare av daglig verksamhet eller hemtjänst.

Trafik och parkering

Hantverkare eller andra med särskilda behov av att parkera i närheten av sitt arbete kan ansöka om nyttoparkeringstillstånd.

Mer information
Nyttoparkeringstillstånd

Kontakt
Teknikförvaltningen

Om en väg eller gata inom Region Gotlands vägområden måste stängas av för till exempel vägarbete krävs en tillfällig trafikanordningsplan, så kallad TA-plan.  TA-planen ska visa hur trafikanordningar, förbiledning av trafik samt vägmärkesuppskyltning är tänkt att se ut.

Mer information
Tillfällig trafikanordningsplan 

Kontakt
Teknikförvaltningen