Kontakt

Integrationssamordnare 
Latifa Rachidy
Ansvarar för inskrivning i förskola
Telefon: 0498-20 36 35
E-post: latifa.rachidy@gotland.se

Adress: Norra Hansegatan 6B, 62182  Visby

Enhetschef arbetsliv och etablering
Eva Flemming
Telefon: 0498-26 34 23
E-post: eva.flemming@gotland.se

Biträdande enhetschef, Lotsen - central mottagning av elever med annat modersmål än svenska vid modersmålsenheten
Anna Herlöfsson
Ansvarar för inskrivning i förskoleklass, grundskola, fritidshem samt gymnasieskola
Telefon: 0498-20 36 28
E-post: anna.herlofsson@gotland.se

Adress: Mästergatan 5E, 62182  Visby

Enhetschef modersmålsenheten
Madelene Johansson
Telefon: 0498-26 33 85
E-post: madelene.johansson@gotland.se

 

 

 

 

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Inskrivning av barn och ungdomar i skola och förskola

När man är nyanländ i Sverige och valt att bosätta sig på Gotland, hjälper vi till med att skriva in barn i förskolan och skolplacera barn och ungdomar.  

Alla nyanlända skolbarn 6-19 år, med ett annat modersmål än svenska, tas emot via Lotsen - den centrala mottagningen. Där sker bland annat kartläggningarna av tidigare kunskaper, erfarenheter och förmågor. Detta för att utbildningen ska kunna anpassas efter elevens behov. Den som är nyanländ får även en första introduktion till Sverige och Gotland och det svenska skolsystemet genom Lotsens personal.

Ansöka om förskola

Hos avdelningen för arbetsliv och etablering kan man som nyanländ med uppehållstillstånd få hjälp med sin ansökan om förskoleplats. 

Som asylsökande kan man inte söka en ordinarie förskoleplats på heltid utan här krävs att man fått ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd.

EU har med anledning av situationen i Ukraina aktiverat det så kallade massflyktsdirektivet. Det innebär att personer från Ukraina kan få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd (uppehållstillstånd med tillfälligt skydd) samt arbetstillstånd. Barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har samma rätt till utbildning i Sverige som asylsökande barn och ungdomar. För att få denna rättighet behöver man vara registrerad hos Migrationsverket och erhålla ett så kallat LMA-kort.

Mer om förskola

Allmän förskola för asylsökande barn

Asylsökande barn 3-5 år har rätt till allmän förskola 15 timmar per vecka utan kostnad under perioden 1 september och 31 maj. Det är rektor för förskolan som beslutar hur timmarna fördelas under veckan. Förskolan är frivillig och samarbete sker med asylhälsan/hälso- och sjukvården.

Mer om allmän förskola 

Förskoleklass och grundskola

Alla asylsökande och nyanlända barn i grundskoleålder har rätt att gå i förskoleklass från 6 år med förberedande skolverksamhet och i grundskola i den kommun de bor. 

Men asylsökande barn omfattas inte av skolplikten. Själva inskrivningen till aktuell skola sker på Lotsen tillsammans med tolk. 

Språkintroduktion på gymnasiet

Nyanlända ungdomar som fått permanent uppehållstillstånd har rätt att påbörja sin gymnasieutbildning före utgången av vårterminen det år det fyller 20 - asylsökande ungdomar innan de fyller 18 år.

Nyanlända och asylsökande elever erbjuds språkintroduktion - en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket. Språkintroduktion ska förutom svenska eller svenska som andra språk innehålla de grundskole- och gymnasieämnen som eleven behöver studera för att bli behörig till ett nationellt program. Bland annat ställs krav på att eleven har godkända betyg i ämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska.

Efter att man fyllt 20 år finns det möjlighet att genomgå gymnasial vuxenutbildning.