Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nio vårdskador anmäls enligt lex Maria

Det är vårdskador som bland annat skett i samband med undersökningar, utebliven medicinering och självmord som anmäls av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

 Det här är händelser som inträffat vid olika tidpunkter det senaste året, säger chefsläkare Gunnar Ramstedt. Det har i vissa fall tagit ganska lång tid för oss i sjukvården att bli medvetna om att de har skett. Utredningar är påbörjade eller ska genomföras.

 Vi är angelägna om att upptäcka och förstå hur vi kan göra vården säkrare, säger Gunnar Ramstedt.
 

Skador i samband med undersökningar
Kvinna i 60-årsåldern som föll under pågående röntgenundersökning och fick en ryggskada med nervpåverkan.
 

Kvinna i 70-årsåldern som vid bedövning inför operation drabbades av skada på lungsäcken.
 

Kvinna i 80-årsåldern som i samband med vidgning av trängt blodkärl fick livshotande blödning, hjärtstillestånd och hjärnskada.
 

Skada vid utebliven medicinering
Kvinna i 70-årsåldern med hjärtsvikt som blev utan medicin i åtminstone ett dygn och drabbades av hjärtinfarkt.
 

Skada pga fördröjd diagnos
Kvinna i 60-årsåldern med spridd lungcancer. När sjukdomen konstaterades hade tio månader gått sedan hon sökte vård med symtom från luftvägarna.
 

Självmord
Tonårig flicka med självskadebeteende som hade kontakt med både sjukvård och socialtjänst.
 

Man i 20-årsåldern som hade slutat ta sin antidepressiva medicin.
 

Man i 40-årsåldern med depression som haft kontakt med psykiatrin men avbokade sitt nästa besök i öppenvården.
 

Man i 50-årsåldern som haft depression och sedan fått hjärtinfarkt.