Kontakt

Chef för barn- och elevhälsan
Karin Alvinge
Telefon: 070-447 68 08
E-post: karin.alvinge@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och elevhälsan

Barn- och elevhälsan har framför allt ett hälsofrämjande och förebyggande uppdrag. Den lagstadgade huvuduppgiften är att stödja eleverna i deras utveckling för att klara skolans kunskapsmål och sociala mål.

Elevhälsan har dessutom det uppdraget att erbjuda eleverna hälsobesök, ge eleverna hjälp med enklare sjukvårdsinsatser samt arbeta enligt skolhälsovårdens basprogram.

Barn- och elevhälsan utgör en viktig del i skolans och förskolans arbete för att få goda miljöer för lärande, utveckling och hälsa. En skola som har en god lärmiljö främjar hälsan.

Barn- och elevhälsan ansvarar också för:

- Verksamheten Skolfam (i samverkan med socialförvaltningen) som är riktad mot familjehemsplacerade barn

- Särskild undervisning på sjukhus

Strategier

- Vi arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande
- Vi arbetar målmedvetet för hög kvalitet och likvärdig elevhälsa för att alla elever ska lyckas nå målen i skolan
- Vi arbetar för att främja förskolans och skolans möjligheter att ge utbildning och undervisning så att de rustar unga människor för ett livslångt lärande och flexibelt arbetsliv
- Vi arbetar för jämlikhet, god hälsa och god lärmiljö och mot diskriminering och kränkande behandling
- Vi arbetar för bred samverkan och god kommunikation i alla relationer

Till sida om elevhälsa