Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Reservatsföreskrifter

Med stöd av 7 kap 5, 6 och 30 §§ miljöbalken föreskriver Region Gotland:

Föreskrifter enligt 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden.

Det är förbjudet att inom reservatet

 1. uppföra byggnad eller anläggning annat än faciliteter för friluftslivet,
 2. dra fram luftledning eller markledning annat än till faciliteter för friluftslivet,
 3. muddra, gräva, schakta, fylla ut, spränga eller på annat sätt skada mark, block eller bottnar,
 4. anordna upplag,
 5. dika eller dikesrensa,
 6. avverka, upparbeta eller bortföra levande eller dött träd, annat än för naturvårdsskötsel, eller för bekämpning av trädsjukdom,
 7. tillföra växtnäringsämne eller använda bekämpningsmedel, undantaget bekämpning av trädsjukdomar,
 8. föra motordrivet fordon utan tillstånd från Region Gotland.

Utan hinder av dessa föreskrifter kan Region Gotland inom markerade ytor på karta (bilaga 5) vid behov anlägga och utveckla publika anläggningar eller verksamheter förenliga med reservatets syfte.

Vidare får förvaltaren utan hinder av dessa föreskrifter vidta eller låta vidta de skötselåtgärder som krävs för att upprätthålla syftet med reservatet.

Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om förpliktelser för ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheter att tåla visst intrång.

Ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet inom naturreservatet skall tåla att följande anordningar utförs och att följande åtgärder vidtas:

 1. att reservatsgränsen röjs och markeras,
 2. att entréer och parkeringsplatser anläggs,
 3. att stigar samt gång och cykelvägar anläggs och röjs,
 4. att grillplatser anläggs,
 5. att anordningar för ökad tillgänglighet såsom trappor, stättor, grindar, färister eller spänger anläggs,
 6. att skyltar med information om reservatet sätts upp, Byggnadsnämnden Region Gotland 2012-10-12 10 (11)
 7. att undersökningar genomförs av områdets mark- och vattenförhållanden samt djur- och växtarter,
 8. att delar av, eller hela, området stängslas och att betsdrift sker.

Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om allmänhetens rätt att färdas och vistas inom naturreservatet samt om ordningen i övrigt.

Utöver vad som i övrigt gäller är det förbjudet att:

 1. föra motordrivet fordon inom naturreservatet, undantaget parkeringsplatser och infartsvägar till dessa, räddnings och utryckningsfordon, fordon nödvändiga för skötselåtgärder enligt skötselplanen,
 2. bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske,
 3. gräva upp växter, det är dock tillåtet att plocka matsvamp, bär och icke fridlysta blommor,
 4. avsiktlig skada, döda eller samla in djur, spöfiske är dock tillåtet,
 5. göra upp öppen eld utanför anvisade platser,
 6. medföra okopplad hund inom reservatet,
 7. ställa upp tält eller campa i reservatet.