Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rätten att begära tolk

Att få stöd och hjälp i att göra sig förstådd och ges möjligheten att förstå är en mycket viktigt del av kommunens service till medborgarna.

Du har rätt att begära tolkhjälp om du inte talar svenska eller förstår svenska. En kompetent tolk är en grundförutsättning för att medborgare som inte talar samma språk ska förstå och bli förstådda.

Du som behöver tolk kan säga det till den person/handläggare du har kontakt med i Region Gotland.

Flera lagar styr din rätt till stöd och hjälp av en tolk.

Förvaltningslagen 8 §

"När en myndighet har att göra med någon som inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad, bör myndigheten vid behov anlita tolk."
Justitiedepartementet har förtydligat innebörden av 8§ i sin skrift Förvaltningslagen.

"En myndighet som handlägger ett ärende är skyldig att anlita tolk när det behövs och tolk finns att tillgå."

Hälso- och sjukvårdslagen 2 §

Hälso- och sjukvårdslagen innehåller också avsnitt kring vikten av tolkhjälp. Lagen säger: "Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och sjukvård på lika villkor för hela befolkningen".

Det sägs även att: "Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten skall ges upplysningar om sitt hälsotillstånd och om de behandlingsmetoder som finns till bud".

Socialtjänstlagen 1 §

Socialtjänstlagen fastslår följande: "Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet".

I samma paragraf sägs det också att: "Verksamheten skall byggas på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet".Vidare sägs i 5 § bland annat att: "Till socialnämndens uppgift hör att ... informera om socialtjänsten i kommunen".

Rättegångsbalken 5 kap 6 §

I domstol är en tolk viktig. Lagen säger: "Är part, vittne eller annan, som skall höras inför rätten ej mäktig svenska språket må tolk anlitas att biträda rätten".

Tolkar har tystnadsplikt

Erinran om tystnadsplikt (sekretessförbindelse)
Lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare
1 § Denna lag tillämpas på tolk och översättare som anlitas av en myndighet eller annat organ som utövar verksamhet för vars fullgörande staten eller en kommun svarar samt på tolk och översättare som genomgått av regeringen eller av den förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer föreskriven prövning. Med kommuner likställs landsting och kommunalförbund. Lag (2004:807).
 
2 § Den som fullgör eller har fullgjort uppdrag som tolk eller översättare enligt 1 § får inte obehörigen röja vad han eller hon under uppdraget har fått veta om enskilds personliga förhållanden eller om yrkeshemlighet, affärsförhållande eller förhållande av betydelse för landets försvar. Detta gäller även den som är eller har varit anställd som tolk eller översättare.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:418).