Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så styrs folkhälsoarbetet

I juni 2018 antog riksdagen ett nytt övergripande mål och en ny målstruktur för folkhälsopolitiken. Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Åtta målområden ska bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar.

I Gotlands regionala utvecklingsstrategi är ett av de övergripande målen att "Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle med livskvalitet för alla".

I Region Gotlands program för God jämlik jämställd hälsa har regionfullmäktige  beslutat om vilka fokusområden som ska prioriteras för att medverka till att nå det övergripande målet i den regionala utvecklingsstrategin.

I Region Gotlands styrmodell är ett av målen för perioden 2020 - 2023 att "Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor."

Samtliga förvaltningarna inom Region Gotland genomför insatser som påverkar folkhälsan och uppsatta regionala och nationella mål.