Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anmälning av självmord enligt lex Maria

Trots ett snabbt omhändertagande och familjens stöd tog en man sitt liv. Sjukvården har utrett händelsen och redovisar resultaten i sin anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

- Det rådde ingen tvekan om att mannen var självmordsnära, säger chefläkare Gunnar Ramstedt. Men den påbörjade behandlingen hade ändå lett till en förbättring, tyckte man. Det visade sig vara en alltför optimistisk bedömning.

Den internutredning som sjukvården nu genomfört ska leda till stärkta  rutiner och därmed minskad risk för liknande händelser framöver, säger han.

Självmord trots påbörjad behandling
En man i 40-årsåldern sökte på psykiatriska jourmottagningen i samband med en akut krisreaktion. Självmordsrisken bedömdes vara hög och mannen vårdades inneliggande några dagar, följt av stödjande samtal i öppenvården. Närstående involverades. Man hade upplevt hans tillstånd som förbättrat, men mannen begick ändå självmord.

Åtgärder för att minska risk
3-6 patienter med vårdkontakt i psykiatrin begår självmord varje år. Den psykiatriska verksamheten har därför tagit fram ett självmordsförebyggande vårdprogram och arbetar aktivt med det som stöd. Bland annat fokuserar man nu på:

  • Mall i journalen för strukturerade självmordsriskbedömningar.
  • Informationsöverföring personal emellan på ett entydigt sätt.
  • Läkarkontakt vid ökad självmordsrisk.
  • Tydlig information till patienter om vilka biverkningar som kan uppstå vid antidepressiv behandling.
  • Stöd till personal och motivering till patienter om hur täta kontakter som behövs vid olika grad av förhöjd självmordsrisk.
  • Aktiv medverkan av närstående i pågående behandling.
  • Individuell behandlingsplan till alla patienter, både vid inläggning i slutenvård och vid övergången till öppenvård.