Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498 - 26 90 00 växel
E-post: registrator-bun@gotland.se 
eller registrator-gvn@gotland.se

Fler kontaktuppgifter

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Uppdrag, styrning och ledning

Utbildning har en avgörande betydelse för det gotländska samhällets fortsatta utveckling. På Gotland vill vi ha en skola där man lär för livet och alla elever har möjlighet att lyckas och därmed får goda förutsättningar för fortsatta studier, arbete och sysselsättning samt att delta i samhällslivet på lika villkor.

Förvaltningens uppdrag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens uppdrag är att erbjuda alla barn och elever på Gotland en god, likvärdig, hälsofrämjande lärmiljö och verksamheter av god kvalitet som främjar barn och elevers positiva utveckling och lärande - kort sagt: skapa förutsättningar för att alla ska få möjlighet att lyckas.

Målet är att elever och studerande ska fullfölja sin skolgång och studier, ge en god grund för att aktivt kunna delta i samhällslivet, möjlighet till ett livslångt lärande för enskilda medborgare, att höja utbildningsnivån på Gotland, erbjuda utbildningar som matchar den enskildes, näringslivets och samhällets behov samt att arbeta för en hållbar kompetensförsörjning på Gotland.

Förvaltningsledning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen leds av utbildningsdirektör tillförordnad utbildningsdirektör Hanna Sällström Jonasson.

Politisk styrning

Det är barn- och utbildningsnämnden respektive gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som har det politiska ansvaret för den kommunala förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Region Gotland. I ansvaret ingår att bland annat besluta om uppföljning och utvärdering samt utbildningsutbud.

Verksamhetsplan

Verksamhetsplanens syftet är att tydliggöra vad huvudmannen vill uppnå under året. Verksamhetsplanen utgör tillsammans med budgeten ramarna för verksamhetsåret och innehåller prioriterade uppdrag och utvecklingsområden fastslagna av de båda nämnderna. Till verksamhetsplanen kopplas varje verksamhets/avdelnings handlingsplan.

Mål och budget

Mål- och budgetskrivelsen för nämnderna ger besked om vad nämndernas mål och prioriteringar - vilka resurser som behövs och hur de ska finansieras.

Statlig styrning

Den pedagogiska styrningen regleras i skollagen, läroplaner
och allmänna råd för de olika skolformerna.

Styrdokument fastställda av regering och riksdag:

Mer om läroplaner, allmänna råd, lagar och regler hittar du på Skolverkets hemsida.