Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Upphävda vattenskyddsområden och föreskrifter

Länsstyrelsen har genom föreskrift den 18 maj 2015 upphävt vattenskyddsområden med föreskrifter i områdena Hangvar- Kappelshamn (gamla täkten), Dalhem, Ardre-Ljugarn, Alskog-Garde, Etelhem – kyrkbyn, Rone- Mattsarve och Havdhem Snevide.

Syftet med att inrätta ett vattenskyddsområde är att skydda och bevara viktiga vattenresurser i ett långt perspektiv. Eftersom vattenresursen skall skyddas på lång sikt medför skyddsföreskrifterna ofta långtgående begränsningar i markhanteringen runt vattenresursen.

Dricksvattentäkterna ovan är inte längre i drift. Region Gotland har bedömt de aktuella vattentäkterna utifrån kapacitets- och kvalitetsaspekter och kommit till slutsatsen att vattentäkterna inte längre fyller någon funktion i dagens dricksvattenförsörjning. De aktuella täkterna fyller heller inte funktion som reservvattentäkt.

De gamla besluten för Visby vattenskyddsområde och föreskrifter upphävdes av Länsstyrelsen den 20 oktober 2017 eftersom nytt beslut började gälla den 11 maj 2017.