Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dagvatten

Dagvatten är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan eller på en byggnation. Det är exempelvis regn, smältvatten och tillfälligt framträngande grundvatten. Dagvatten i bebyggd miljö fångas normalt upp av särskilda dagvattenbrunnar och leds vidare via ledningar. Öppen avledning (dike) blir allt vanligare.

Dagvatten leds ofta direkt till recipienter (alltså mottagare; kan vara hav, sjö, bäck etcetera). Men det har blivit allt vanligare för vägdagvatten från större vägar att först renas i exempelvis dagvattendammar. Genom lokal infiltration, exempelvis genom att leda takavvattning via stuprör och ut på egen tomt eller fastighet, kan dagvatten även bli grundvatten. Fram till 1950-talet gick dagvatten normalt i kombinerade system tillsammans med spillvatten (avloppsvatten). Därefter har normalt separerade system byggts.

Regions Gotlands arbete med Dagvatten

Region Gotland arbetar med att se över vår hantering av dagvatten. Det innebär t.ex. en kontroll att byggnader och markytor är korrekt anslutna till dagvattennätet.

Dagvattenavgift

Dagvattenavgiften består av två delar. En del för fastigheten och en del för gata. Avgiften för gata är en solidarisk avgift som alla betalar. Den avser underhållet av ledningar och omhändertagandet av allt vatten som faller på Gotlands gator. Den fasta brukningsavgiften för fastighet kan man slippa att betala om man kan påvisa att man själv tar hand om dagvattnet på tomten.