Kontakt

Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak, samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: alkoholtillstand@gotland.se

Plusgiro: 18 97 50-3
Bankgiro: 339-8328  
Märk betalning med "Ansvar: 1571"

Jörgen Wiss
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 96 23

Therese Stenbeck
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 32 26

Maria Muskos 
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 96 14

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bra att tänka på inför ert evenemang under Almedalsveckan

Tillfälligt tillstånd – slutet sällskap eller till allmänheten?

Slutet sällskap är enligt alkohollagen en begränsad krets av personer som har ett gemensamt intresse i föreningen eller sammanslutningen, utöver den aktuella tillställningen. Medlemskretsen ska vara av begränsad omfattning och känd före den aktuella tillställningen. Det räcker exempelvis inte att man är medlem i samma politiska parti för att det ska räknas som att sammankomsten är för ett slutet sällskap.

Har du sökt och beviljats ett tillfälligt tillstånd till allmänheten är det tillståndshavaren som avgör vem som får serveras. Det finns ingenting som hindrar att du ändå har ett slutet mingel med en entrévärd i dörren och en gästlista, du kan ändå välja att bjuda in andra personer än de som står med på gästlistan.

Kunskaper i alkohollagen

Du som är ansvarig för serveringstillståndet kan behöva göra ett prov för att visa att du har tillräckliga kunskaper i alkohollagen. Provet gäller i hela Sverige och görs via dator hos din handläggare på Tillståndsmyndigheten. Det går även att skriva provet i en annan kommun i Sverige under förutsättning att de har tid och möjlighet att hjälpa till.

Undantag för att skriva kunskapsprovet kan eventuellt göras om din ansökan gäller endast vid ett tillfälle för ett slutet sällskap.

Matutbud – vilken nivå ska man hålla?

I alkohollagens 8 kap 15 § anges att: "Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten får meddelas om serveringsstället tillhandahåller tillredd mat. Detsamma gäller tillstånd för servering i slutet sällskap." Detta innebär att för att få servera alkohol måste du även servera tillredd mat i tillräcklig omfattning. Som mat räknas inte chips, nötter och liknande. Vid din ansökan är det den sammanvägda bedömningen av utbud av mat och dryck och allmän standard som bedöms.

I samband med tillsyn av tillfälliga tillstånd kontrolleras bland annat matutbud, tillgång till alkoholfria alternativ, den allmänna ordningen och nykterheten samt marknadsföring av alkohol.

Servering av alkohol – vems ansvar?

För att få servera alkoholdrycker ska serveringspersonalen vara anställd av tillståndshavaren eller inhyrda av ett bemanningsföretag. Tillståndshavaren utser vid behov även serveringsansvarig personal och anmäler detta till tillståndsmyndigheten. Tillståndshavaren eller en anmäld och utsedd serveringsansvarig ska hela tiden finnas på restaurangen eller serveringsstället under serveringstiden. Alla som serverar alkoholdrycker har ett personligt ansvar för hur de sköter serveringen och för eventuella problem som kan uppstå. Det yttersta ansvaret vilar alltid på tillståndshavaren även om hen inte själv är på plats.

Marknadsföring med hjälp av alkohol och alkoholsponsring – vad är tillåtet?

Den som tillverkar, säljer eller serverar alkoholdrycker får inte ge bort alkohol eller sponsra vid mingel och liknande sammankomster. Det är alltså inte möjligt att ha en s.k. alkoholsponsor till sitt mingel. Information om vilka drycker som finns är tillåten men den ska vara måttfull. Serveringen får inte användas som reklamplats för ett visst varumärke. Den alkohol som serveras vid ett tillfälligt tillstånd får endast inhandlas på Systembolaget.

Vad gäller för alkoholservering på allmän platsmark?

För att servera alkoholdrycker måste du visa att du disponerar marken/serveringsytan för det ändamålet. Tänk på att området måste vara öppet, kostnadsfritt och tillgängligt för allmänheten mellan klockan 10.00 - 17.00. För hyra av allmän platsmark, kontakta avdelningen för markupplåtelse på Region Gotland.

För de som inte har ett serveringstillstånd gäller alkoholförtäringsförbud i Visby innerstad och hamnen med omnejd.