Kontakt

Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak, samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: alkoholtillstand@gotland.se

Plusgiro: 18 97 50-3
Bankgiro: 339-8328  
Märk betalning med "Ansvar: 1571"

Jörgen Wiss
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 96 23

Therese Stenbeck
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 32 26

Maria Muskos 
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 96 14

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bra att tänka på inför ert evenemang under Almedalsveckan

För att få servera alkohol behöver du ett tillfälligt serveringstillstånd. Vilken typ av tillstånd du behöver ha beror på till vem ditt evenemang vänder sig. 

Tillfälligt tillstånd – slutet sällskap eller till allmänheten?

Slutet sällskap är enligt alkohollagen en begränsad krets av personer som har ett gemensamt intresse i föreningen eller sammanslutningen, utöver den aktuella tillställningen. Medlemskretsen ska vara av begränsad omfattning och känd före den aktuella tillställningen. Det räcker exempelvis inte att man är medlem i samma politiska parti för att det ska räknas som att sammankomsten är för ett slutet sällskap.

Har du ett tillfälligt tillstånd till allmänheten är det ändå alltid du som tillstånds-havare som avgör vem som får delta. Även om du har ett tillstånd till allmänheten kan du ha ett mingel med en entrévärd i dörren och en gästlista men du har då möjlighet att spontant bjuda in ytterligare gäster.

Vi har gjort checklistor för de olika tillstånden för att du enkelt ska kunna se till att du får med alla dokument som behövs. Checklistorna hittar du längst ner på denna sida. 

Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap kostar 700 kronor/dag och tillfälligt tillstånd till allmänheten 2 500 kronor/dag. Betalning görs till pg 189750-3 eller bg 339-8328, märk betalningen "Ansvar 1571". Söker du tillfälligt tillstånd till allmänheten för två eller tre dagar i följd på samma plats är avgiften rabatterad, kontakta oss för korrekt pris. 

Vill du läsa mer om vad som skiljer de olika tillståndet åt, gå in på fliken "Serveringstillstånd". 

Kunskaper i alkohollagen

Du som är ansvarig för serveringstillståndet kan behöva göra ett prov för att visa att du har tillräckliga kunskaper i alkohollagen. Provet gäller i hela Sverige och görs via dator hos din handläggare på tillståndsmyndigheten. Det går även att skriva provet i en annan kommun i landet under förutsättning att de har tid och möjlighet att hjälpa till.

Undantag för att skriva kunskapsprovet kan eventuellt göras om din ansökan gäller endast vid ett tillfälle för ett slutet sällskap.

Matutbud – vilken nivå ska man hålla?

I alkohollagens 8 kap. 15 § står att: "Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten får meddelas om serveringsstället tillhandahåller tillredd mat. Detsamma gäller tillstånd för servering i slutet sällskap." Detta innebär att för att få servera alkohol måste du även servera tillredd mat i tillräcklig omfattning. Som mat räknas inte chips, nötter och liknande. Vid din ansökan är det den sammanvägda bedömningen av utbud av mat och dryck, serveringstider och allmän standard som bedöms.

I samband med tillsyn av tillfälliga tillstånd kontrolleras bland annat matutbud, utbud av alkoholfria alternativ, den allmänna ordningen och nykterheten samt marknadsföring av alkohol.

Servering av alkohol – vems ansvar?

För att få servera alkoholdrycker ska serveringspersonalen vara anställd av tillståndshavaren eller inhyrda av ett bemanningsföretag. Tillståndshavaren utser vid behov även serveringsansvarig person och anmäler denne till tillståndsmyndigheten. Tillståndshavaren eller en anmäld och utsedd serveringsansvarig ska finnas på restaurangen eller serveringsstället under hela serveringstiden. Alla som serverar alkoholdrycker har ett personligt ansvar för hur de sköter serveringen, vem de serverar och för eventuella problem som kan uppstå. Det yttersta ansvaret vilar alltid på tillståndshavaren även om hen inte själv är på plats.

Marknadsföring med hjälp av alkohol och alkoholsponsring – vad är tillåtet?

Den som tillverkar, säljer eller serverar alkoholdrycker får inte ge bort alkohol eller sponsra vid mingel och liknande sammankomster. Det är alltså inte möjligt att ha en så kallad alkoholsponsor till sitt mingel. Information om vilka drycker som finns är tillåten men den ska vara måttfull och inte uppmana till köp eller förtäring. Serveringen får inte användas som reklamplats för ett visst varumärke. Den alkohol som serveras vid ett tillfälligt tillstånd till slutna sällskap får endast inhandlas på Systembolaget.

Vad gäller för alkoholservering på allmän platsmark?

För att servera alkoholdrycker måste du visa att du disponerar marken för det ändamålet. Tänk på att Almedalsveckans område måste vara öppet, kostnadsfritt och tillgängligt för allmänheten mellan klockan 10.00 - 17.00. För hyra av allmän platsmark, kontakta avdelningen för markupplåtelse på Region Gotland.

För de som inte har ett serveringstillstånd gäller alkoholförtäringsförbud i Visby innerstad och hamnen med omnejd.