Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Myndighetsavdelningen

Myndighetsavdelningen har som uppdrag att utreda och besluta om insatser enligt Socialtjänstlagen (SOL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)  och Bostadsanpassningsbidragslagen samt att beställa insatser och göra uppföljningar och omprövningar av fattade beslut  både i Regionens egen regi och enskild regi enligt offentligt upphandlad (LOU) privat utförare eller valfrihetssystemet (LOV).

 

Myndighetschef
Therese Thomsson
Telefon: 0498-26 34 64
E-post: therese.thomsson@gotland.se


Enhetschef funktionshinderenheten
Susanne Johansson
Telefon: 0498-26 33 78
E-post: susanne.johansson03@gotland.se
 

Enhetschef handläggarenheten
Rosanna Stenström
Telefon: 0498-26 34 54
E-post: rosanna.stenstrom@gotland.se
 

Enhetschef mottagningsenheten
Karolina Romehed
Telefon: 0498-26 33 15
E-post: karolina.romehed@gotland.se