2003-03-27, §§ 74a-103

Utskrivet från: http://gotland.se/8348
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2003-03-27

Register

Register

Regionstyrelsen 2003-03-27
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: kl 9.00-12.45
Närvaro
Beslutande
Jan Lundgren (s), ordförande tjg §§ 74-82
Sonia Landin (s), 1:e vice ordförande, ordförande §§ 83-103
Carina Grönhagen (s)
Björn Jansson (s)
Majvor Östergren (s)
Roland Norbäck (v)
Hans-Åke Norrby (mp), tjg §§ 74-84
Per-Olof Jacobsson (c)
Barbro Ronsten (c), tjg §§ 74-84
Roy Hansson (m)
Lena Celion (m), tjg §§ 74-77
Bror Lindahl (fp)
Bodil Rosengren (v)
Stefan Nypelius (c)
Ylva Simander (s), tjg §§ 74-84
Yngve Andersson (kd), tjg §§ 85-103
Heidi Plisch (mp), tjg §§ 85-103
Rose-Marie Stenbom (s), tjg §§ 85-103
Hans Erik Svensson (s), tjg §§ 85-103
Göran Örtbrant (m), tjg §§ 78-103
Övriga närvarande
Yngve Andersson (kd)
Leif Dahlby (s)
Heidi Plisch (mp)
Rose-Marie Stenbom (s)
Mats Sundin (s)
Hans Erik Svensson (s)
Göran Örtbrant (m)

Bo Dahllöf, regiondirektör

Sekreterare:
Ann Egefalk, tel 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2003-04-07
Datum för anslags nedtagande: 2003-04-29