Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fornminnen Dalhem

Järnåldersgårdar (Vidunge)

En tät gruppering av flera äld­re järnåldersgårdar med inägomarken väl avgränsad. Sambandet mellan den förhistoriska och den historiska bebyggelsen är av stort vetenskapligt intresse.

Homa gårdar och gravfält

Två relativt intakta gårdsmiljöer. Den norra gården har ett väl avgränsat inägo-område.

l anslutning till bebyggelsen finns ett större gravfält.

Den södra gården utgörs av flera husgrunder, stensträngar och gravar.

l områdets norra del, i anslutning till den mycket gamla väg som passerar bebyggelsen, finns ett gravfält.

Av det äldre kartmaterialet framgår att området sannolikt under medeltid hyst en gård, benämnd Home eller Hörna.  Sannolikt har vi här ett exempel på en medeltida ödegård med rötter i äld­re järnålder. Området går även in i Halla socken.

Medeltida minneskors

Vid Dal­hems kyrka finns två medeltida minneskors. Det ena, beläget cirka 200 meter väster om kyrkan, är enligt sägnen rest över en brud som på väg till kyrkan omkom, eller alternativt, över en per­son som vid kappridning med en annan trillade av hästen och dog.

Det andra ringkorset, beläget cirka 200 meter nordost om kyrkan, skulle vara rest över prästen Hans Krook, som år 1430 skulle stiga över ett tun varvid han ramlade och bröt nacken.

Ödegården Nykvie

År 1653 är "Nyqwije een tompt om 3 marckeleij, hafuer åcker till 2 tunnelandh, ängh till 10 manss slätt, 2 hagar till 2 hästar och ringa skough. Bruckas af h:r Holgier i Dahlom, hwileken för 26 åhr sädan kiöpte tompten af sin antecessore, och hafuer denne tompt aldrigh warit bebygdh" (Jordeboken).

På 1700-talet var gården bebyggd och brukad.
Inom området finns i dag lämningar efter odling och bebyggel­se. En husgrund av medeltida karaktär är registrerad i fornlämningsregistret.

Gården är troligen en av många gårdar som anlades under tidig medeltid.