Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ensamkommande barn och ungdomar

Varje år kommer barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan vårdnadshavare till Sverige för att ansöka om asyl, så kallade ensamkommande barn. Det är kommunerna som ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar. Ansvaret gäller både de barn och ungdomar som är asylsökande och de som har fått uppehållstillstånd.

Frågor och svar

Det är främst ensamkommande barn och ungdomar som Gotland har anvisats. En anvisning innebär att Migrationsverket har utsett en kommun som ska ansvara för och ta hand om barnet eller ungdomen.
 

Till Gotland kommer också ett mindre antal ensamkommande barn och ungdomar som:
 

  • har kommit till Sverige och sökt asyl i sällskap av myndiga släktingar. Dessa barn och ungdomar bor i regel tillsammans med sina släktingar på Migrationsverkets asylboenden
  • en annan kommun har anvisats men där kommunen i fråga har placerat personen i ett privat så kallat HVB-boende på Gotland.

Det är kommunerna som ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar. När ett barn eller en ungdom anländer till Sverige och söker asyl erbjuds han eller hon ett tillfälligt boende i den kommun där han eller hon ger sig till känna för svensk myndighet. Så snart som möjligt efter ankomsten ska Migrationsverket anvisa en kommun som ska ta över ansvaret för boende och omsorg.
 

Region Gotland ansvarar för barn och ungdomar som anvisats till Gotland. För Region Gotland innebär det att:

  • utreda barnets behov och fatta beslut om insatser och placering i lämpligt boende
  • utse god man
  • erbjuda skolundervisning
  • erbjuda hälso-, sjuk- och tandvård

Kommunernas ansvar för mottagandet gäller både under tiden som Migrationsverket prövar barnets asylskäl och för tiden efter beslut fram till dess att barnet fyller 18 år eller i vissa fall till 21 års ålder.
 

Här kan du läsa mer om olika myndigheters ansvar för mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar.