Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nyanlända med uppehållstillstånd

Flera myndigheter och kommunala verksamheter är med under resans gång när en nyanländ person med utländsk bakgrund tas emot och etableras i Sverige.

Sedan den 1 mars 2016 är alla kommuner skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning. Syftet med den nya bosättningslagen är att förbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden.

Den samordnande verksamheten och ingången inom Region Gotland för nyanlända personer med uppehållstillstånd som anvisats till Gotland av Migrationsverket eller bosatt sig här själva är enheten för arbetsliv och etablering. Enheten har som uppgift att bidra till etableringen.

Frågor och svar