Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fornfynd Fole

Fole

Området får sin karaktär av att dess östra del utgörs av hällmark och dess västra av moränle­ra, l gränsen mellan dessa markslag går en väg som under 1600-talet förband Autsarve i Fole med Grausne i Lokrume (skatt­ läggningskartan från 1700). Vägsträckningen är sannolikt en av dessa uråldriga bygdevägar med rötter i bronsålder.

Längs vägen förekommer på ett flertal ställen gravar och gravfält. Där vägen skär sockengränsen finns ett mindre gravfält be­stående av två rösen och 28 stensättningar. Strax söder om grav­fälten är ett granitblock med utomordentligt tydliga skålgro­par (älvkvarnar).

l södra delen av området finns en bosättningsmiljö från san­nolikt bronsålder—äldsta järnålder. Längs den gamla vägen lig­ger här ett flertal rösen och stensättningar.

Nordväst om vä­gen, utanför hällmarken, förekommer det flera skärvstenshögar, indikerande en boplats. l anslutning till dessa kan tydligt urskiljas ett omfattande fossilt åkersystem i form av röjningsrösen, stenvallar (åkerbegränsningar) och åkerytor.

Åkersystemet är till större delen beläget inom tät barrskog utan undervegetation och därmed väl framträdande i terrängen. Den sydvästligaste delen av området är svåröverskådligt på grund av tät ungskog.

Lillfole och Bondarve: Järnåldersgård

l anslutning  till gårdarna Lillfole och Bondarve finns omfattande lämningar av en äldre järn­åldersgård i form av husgrunder, odlingsytor och stenhägnader. Av stort vetenskapligt intresse är förhållandet mellan den förhistoriska gården och de historiska gårdarna

Vatlings: Medeltida hus med mera

Medeltida hus och bildsten på ur­sprunglig plats. Vatlings gård är en välarronderad gård med många ålderdomliga drag i kulturlandskapet. På gårdsplanen finns ett medeltida stenhus bevarat och i kanten av den forna åkermarken på ursprunglig plats står en bildsten från yng­re järnålder.

Gården torde ha sitt ursprung åtminstone från den yngre järnåldern.

Det medeltida stenhuset under brant sadeltak utgjorde ursprung­ligen främre delen i en anläggning, i vilken också ingick en nu försvunnen lägre vardagsstuga. Byggnaden är uppförd i tre plan och inrymmer i bottenvåningen en kryssvälvd förstuga och ett litet tunnvälvt förrådsrum, på andra våningen ett rum täckt av ett bjälktak samt på tredje våningen ett tunnvälvt rum med en rundbågig hissport på gaveln. l jämnhöjd med andra våningen har tidigare funnits en kort svalgång.

Fastigheten inköptes av Föreningen Gotlands Fornvänner 1918 och 1931. Anläggningen förklarades som byggnadsminne 1969-12-04. Skydds­föreskrifterna omfattar byggnadens exteriör och interiör samt tillhörande markområde.

Bildstenen står knappt 400 m öster om gårdsbebyggelsen. Denna är blind (dvs den har aldrig varit dekorerad eller har helt utplånad dekor) och tillhör tiden 700-1100 é Kr.

Stora Sojdeby medeltida gård

På gårdsplanen till gården Stora Sojdeby i Fole socken finns ett väl bevarat stenhus från medeltiden. Den putsade stenbyggnaden under sadeltak uppfördes ursprungligen  som förrådshus men ombyggdes vid slutet av 1600-talet till boningshus. Vid ena gaveln har funnits en lägre byggnad som utgjort medeltidsgårdens bostadsdel. Denna undersöktes 1977 av RAGU (Riksantikva­rieämbetets gotlandsundersökningar).

Stenhuset återställdes år 1958 så långt det var möjligt till sitt medeltida utseende och erhöll därvid en enkel magasins­inredning. Byggnaden skänktes året efter till Föreningen Got­lands Fornvänner och används nu som magasin för Fornsalens samlingar av jordbruksredskap.

Byggnaden förklarades som byggnadsminne 1969-12-04. Skydds­föreskrifterna avser byggnadens exteriör och interiör samt tillhörande markområde.