Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fide sockens historiska bakgrund

Den låga landnivån på 5-10 meters höjd över havet har gjort att området kunnat utnyttjas först från tiden omkring äldre järnålder.

De två husgrunderna vid den norra sockengränsen kan vara ett exempel på en utmarksgård som tillkom under denna tid. Flera järnåldersgårdar, i dag överodlade, har funnits i socknen bland annat på den västra sidan.

Gravfältet i nordväst är en del av det stora gravfältet på Barshaldershed i Grötlingbo med över 2000 gravar från tiden omkring Kr f till ca 1050 e Kr.

Från järnålder härstammar också enstaka slipskårestenar utmed den forna kustlinjen i väster.

Vikingatid

Vikingatida bosättning tycks av skattfynd att döma främst ha förekommit i socknens nordvästra del. Ett fynd söder om den samlade bebyggelsen vid gårdarna Österby, Fride och Rommunds kan visa på någon av dessa gårdars ålder.

Den andra fyndplatsen söder om Anderse skulle kunna indikera denna gårds ursprung.

Medeltid

Kvarvarande bebyggelse från medeltid finns, förutom i den medeltida kyrkan med tre stigluckor också vid Odvalds där ruinerna efter ett medeltida hus står. I närheten av den ovan nämnda utmarks gården från järnåldern har troligen en medeltida ödegård legat, eventuellt med rötter i järnålder.

1600-talet

Omkring 1600-talets mitt fanns i socknen tolv gårdstomter, sju skattehemman och fem kronohemman varav två var obebyggda.

Av skattehemmanen var Anderse den största med 14 tunnland åker och 17 mansslätt äng.

Små åkrar låg samlade omkring gårdarna och utanför dessa tog ängs- och hagmarker vid. Stora delar av utmarken i öster betades troligen gemensamt.

1700-talet

Förhållandena var desamma under början av 1700-talet. Även då fanns det tio gårdar i socknen.

1800-talet

Med tiden kom gårdarna att delas i flera parter och vid laga skiftet 1897 fick flera parter flytta ut. Exempel på detta är bebyggelsen till gårdarna Österby, Fride och Rommunds som före skiftena utgjorde en sluten och sammanhållen enhet.

Gårdsbebyggelsen, som än i dag ligger väl samlad, består av de två partema Fride samt en part vardera på Österby och Rommunds, alla liggande på ursprunglig plats.

Genom laga skiftet fick landskapet en mer linjär uppdelning och en hel del ängsmark förvandlades till åker. I stort bibehölls dock 1700-talets åkerlandskap, som odlas än idag.