Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Läs mer om Fardhems historia här

Fynd av rester från ett troligt bronsgjuteri i närheten av kyrkan visar att området nyttjats redan under bronsålder.

I norr och söder finns rester av gårdar från äldre järnålder, mellan fyra till sex stycken med i dag mer eller mindre välbevarat stensträngssystem, som en gång omgärdade inägomarken.

Vikingatid

Under vikingatid har bosättning funnits bland annat i områdets sydöstra del, där en silverskatt från denna tid upphittats.

Medeltid

Förutom den medeltida kyrkan finns belägg för medeltida bebyggelse i Gerete och i Stenstugu, det sistnämnda grundat på namnet.

1500-1600-talen

Under 1500-och 1600-talet fanns minst fyra ödegårdar i socknen.

Revisionsboken från 1653 omnämner sju skattehemman och ett kronohemman i området Störst var Gardarve med 24 tunnland åker och 35 mansslätt äng.

Ingen av gårdarna var vid denna tidpunkt uppdelad i parter.

1700-talet

Skattläggningskartan från 1703 visar på små åkrar intill gårdar eller insprängda i intilliggande ängs- eller hagmark. Området dominerades av ängs- och hagmarker. Mindre myrområden fanns norr och öster om kyrkan.

Vägnätet från 1700 är till stora delar ännu intakt. Detsamma gäller bebyggelselägena. En stor del av 1700-talets åkrar odlas fortfarande.

1800-talet

Efter skiftena på 1700- och 1800-talet blev det möjligt att utöka åkerarealen i området. Detta skedde främst på bekostnad av ängsmark men också en del hagmark. Mindre åkertegar lades ihop till större enheter. Senare dikades myrarna ut och uppodlades.

I samband med partklyvning samt befolkningsökningen vid 1800-talets slut tillkom ett antal nya fastigheter längs med vägarna.