Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Två anmälningar enligt lex Maria

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen anmäler två händelser till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). En av dessa gäller ett självmord på vårdinrättning och en händelse handlar om en njurkateter som drogs ur sitt läge.

Självmord
Man i tjugoårsåldern med blandmissbruk och psykiatrisk problematik, som tidigare vårdats på annan ort efter ett allvarligt självmordsförsök. I samband med att mannen sökte för en sårskada på Visby lasarett blev man oroad över hans psykiska status och kontaktade psykiatrin. Där blev han inlagd dagen därpå pga. nedstämdhet och suicidrisk. På avdelningen förbättrades mannens tillstånd men en vecka senare, under en kortare obevakad stund på rummet, tog han sitt liv.
 
En internutredning har genomförts. I den framkom bland annat vikten av att involvera anhöriga i vården, något som dock kan vara svårt om patienten själv inte vill det. I det här fallet hade möjligen information från närstående kunnat öka personalens beredskap för plötsliga förändringar i stämningsläge med ökad självmordsbenägenhet.
 
– Vi arbetar enträget för att få våra patienters medgivande till att deras närstående ska kunna medverka i vården, säger Tove Törnqvist, enhetschef för den psykiatriska heldygnsvården. Patienternas tillvaro är skör och därför behöver vi samarbeta med alla i deras omgivning som kan utgöra ett skydd för dem, säger hon.
 
Kateter som drogs ut
Man i 90-årsåldern, som vårdades på medicinavdelning. Mannen hade kateter från ena njuren pga. att en sten täppte till avflödet. Vid en lägesförflyttning i sängen fastnade katetern och drogs ut. Mannen fick svår smärta, gick in i chock och fördes till IVA. Efter ett dygn hade mannens tillstånd stabiliserats och han kunde återföras till vanlig vårdavdelning. En händelseanalys av bakomliggande orsaker till denna händelse är påbörjad.