Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Brandskyddsdokumentation

Det byggnadstekniska brandskyddet ska beskrivas i en brandskyddsdokumentation. Vissa använder istället namnet brandskyddsbeskrivning. Oavsett namn ska innehållet beskriva hur brandskyddet för byggnaden ska utformas. Underlaget ska användas som en del av projekteringen för byggnaden som helhet. Beroende på vilken byggnad som ska uppföras kommer brandskyddsdokumentationens innehåll att vara mer eller mindre detaljerad.

I stort finns det två sätt att dimensionera brandskyddet för en byggnad, förenklad dimensionering eller analytisk dimensionering.

Förenklad dimensionering 

Förenklad dimensionering innebär att man ska helt och hållet följa de råd som ges i BBR och handböcker. Ingen alternativ utformning får göras. Kan användas på de flesta typer av byggnader och verksamheter förutsatt att de kan utformas helt efter BBR och enligt tillämpliga handböcker.

Analytisk dimensionering

Analytisk dimensionering omfattar all dimensionering där andra lösningar och metoder eller alternativ utformning använts för att verifiera den brandtekniska lösningen. Vid sådan dimensionering ingår ofta tekniska byten. Ett tekniskt byte innebär i allmänhet att ett visst brandskyddstekniskt krav inte kan uppfyllas utan bristen kompenseras med annan åtgärd. Beräkningar ska alltid kunna redovisas och utgå från omsorgsfullt valda ingående parametrar och beräkningsmodeller. Syftet är att kunna uppvisa att säkerheten blir minst lika bra som om förenklad dimensionering använts.

Brandkonsulter kan anlitas

Som framgår är den brandtekniska utformningen mer eller mindre komplicerad. På marknaden finns det flera brandkonsulter som kan hjälpa dig som byggherre att dimensionera ditt brandskydd. Räddningstjänsten Gotland upprättar inga brandskyddsdokumentationer, vi hänvisar till marknadens brandkonsulter.
 

Räddningstjänstens roll i byggprocessen

Räddningstjänsten har ingen beslutande roll i byggprocessen utan biträder kommunerna med rådgivning som huvudsakligen omfattar byggnadens placering och grundläggande förutsättningar för ett tillfredsställande brandskydd. Det är alltid respektive kommun som fattar beslut i bygglovsfrågor. Om kommunen behöver stöd i brandskyddsfrågor vid bygglovsansökan skickar de ärendet på remiss till oss på Räddningstjänsten Gotland.