Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Viklau kyrka

Viklau är kanske mest förknippat med Viklaumadonnan, en träskulptur från 1100-talet.

Den romanska stenkyrkan består av ett rektangulärt långhus med smalare, rakslutet kor och västtorn.

Sakristian finns i en östlig förlängning av koret.

Långhuset uppfördes stod troligen färdigt vid 1100-talets slut.

1200-talet

Vid 1200-talets mitt tillfogades tornet.

Exteriören är osmyckad med enkla rundbågsportaler i söder och i väster.

Långhuset och det lägre koret täcks av sadeltak. Tornet har kolonnettförsedda ljudgluggar och kröns av en kort spira.

Även interiören är enkel och osmyckad, utan kalkmålningar.

Långhuset täcks av ett plant trätak.

1800-talet

Fönsteröppningarna fick sin nuvarande storlek vid 1800-talets mitt, då även långhusets nordfönster upptogs.

Sakristian tillkom så sent som 1852-53, då en ursprunglig korabsid revs.


Uppgifterna är sammanställda ur Riksantikvarieämbetets byggnadsregister.