Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fornlämningar Viklau

Kastellets fornborg

Centralt inom området Atlingbo-Vilau-Väte finns fornborgen  Kastellet.

Borgen är av låglandstyp med "överlagrande" bebyggelse och hägnader till ett flertal äldre järnåldersgårdar.

l norra delen ett vidsträckt gravfält. Berör även Atlingbo och Väte.

Sliprännor (norr om Tjauklehagen)

Längs en bäck som rinner i sitt ursprungliga lopp och hyser på ett par ställen sliprännor i fast häll och block. Bäcken är inte kanaliserad, varför området är vetenskapligt och peda­gogiskt intressant rörande problematiken med sliprännor.

Kvarnmiljö Tjaukleån: Viklau och Vänge socknar.

En lätt tillgänglig och tilltalande kvarnmiljö.