Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ängen: Vänge

Arängsbacken  ligger som en rest i öppet landskap där det tidigare funnits ett utbrett ängeslandskap.

Området ligger på en grusås som inte lämpat sig för uppodling.

I änget finns också järnåldershusgrunder, gravrösen och en fornborg.