Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vänge kyrka

Vänge kyrka är uppförd av sten under medeltiden.

Planen består av ett rektangulärt långhus, smalare rakslutet kor i öster, västtorn samt sakristia på norra sidan.

Tornet uppfördes ursprungligen till en romansk kärnkyrka omkring 1200. Under 1200-talets senare hälft byggdes det befintliga långhuset och koret.

De tre kraftiga strävpelarna i norr och söder tillkom troligen före 1700-talet.

Byzantios

Den äldre kyrkan var en så kallad "ikonisk kyrka" och bevarade reliefstenar, tillskrivna "Byzantios", återfinns inmurade i främst korets sydfasad. Grundmurar från denna kyrka påträffades vid en restaurering 1947-50 (arkitekt Erik Fant).

Byggnadshistoria

Byggnadshistorien avspeglar sig tydligt i exteriören där det romanska tornet verkar oproportionerligt litet mot det gotiska långhuset.

Tornet kröns av en åttkantig spira med klockvåning under skärmtak. Långhuset och det något lägre koret täcks av branta sadeltak.

Interiör

Kyrkan har fyra portaler, och södra långhusportalen har rikast utformning med reliefstenar från den tidigare kyrkan inmurade i vimpergen.

Fönsteröppningarna har behållit sin ursprungliga långsmala form. Det enskeppiga långhuset täcks invändigt av två kryssvalv, delade genom en bred gördelbåge.

En vid, spetsig triumfbåge leder till koret med sitt tregruppsfönster i öster.

I väster leder en mindre muröppning till ringkammaren. Kor och ringkammare täcks av varsitt kryssvalv.

Kalkmålningar från 1300-talet finns i koret.

Sakristian tillfogades 1866 efter ritningar av arkitekt A. W. Lundberg.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1998.