Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fornlämningar Vänge

De västra och norra delarna har många fornlämningar.

Det största gravfältet ligger söder om järnvägsstationen.

Även vid Gandarve och Norrbys finns gravfält men också en fornborg som kallas Vängeslott.

Vid Hägvalds, Gandarve och Rovalds ligger några av socknens 20-tal kämpgravar.

Kastellets fornborg

Fornborg Kastellet ligger centralt i Vänge. Borgen är av låglandstyp och "överlagrande" bebyggelse och hägnader till ett flertal äldre järnåldersgårdar. l norra delen ett vidsträckt gravfält. Berör även Viklau och Atlingbo.

Kontinuerlig bronsåldersbosättning: öster om Suderbys

En av öns viktigaste fornlämningsmiljöer. Området hyser omfattande läm­ningar av bebyggelse, odlingssystem och gravar av en kontinu­erlig bosättning från slutet av bronsålder till mitten av första årtusendet efter Kr f. Berör även Sjonhem.

Arängsbacken

Bebyggelsemiljö från sannolikt sen bronsålder till mitten av första årtusendet efter Kr f (fornborg, skärvstenshögar, stengrunder).

Området utgör en parallell till fornlämningsmiljö vid Havor i Hablingbo.
Områdets västra del kallas Arängsbacken

Järnåldersgård: Fagergatskog

En av dessa små perifera gårdar som etableras under loppet av romersk järnålderfolkvandringstid och som ödeläggs under periodens senare del.

Gården är helt intakt och består av tre husgrunder och ett välavgränsat inägoområde. Berör även Vänge socken.

Kvarnmiljö Tjaukleån: Viklau och Vänge socknar.

En lätt tillgänglig och tilltalande kvarnmiljö.