Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Västerhejde: Nygårds 1:244 Fridhem

Byggnaderna på Fridhem uppfördes, med start 1861, i schweizerstil som sommarbostad åt prinsessan Eugénie.

Arkitekt var  Adolf Wilhelm Edelsvärd som också utformade  parken i landskapsstil.

Miljön skapades som en helhet där bebyggelsen utgjorde en del av landskapet.

Genom att placera manbyggnaden i kuperad terräng, skapades en park utifrån platsens naturliga förutsättningar.

Den branta dalgången var bevuxen med barrskog, främsta gran, vilken till stora delar bevarades.

Fastigheten var i den Bernadotteska släktens ägo fram till 1926 då den donerades till KFUM.

Nuvarande ägare (sedan 1988) är Stiftelsen Fridhem.

Fastigheten har mycket höga kulturhistoriska värden.