Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fornminnen Buttle

Bebyggelsemiljö bronsålder/äldsta järnålder: Nordost om Buttelgårda.

De synliga objekten utgörs av dels ett gravfält, bestående av ett röse och cirka 19 små, runda stensättningar, dels ett relativt välavgränsat åkersys­tem, cirka 5,5 ha stort. Åkersystemet karaktäriseras av tydliga sten- och jordvallar, plana närmast stenfria odlingsytor och röjningsrösen. Inom området finns dessutom två skärvstenshögar i området mellan gravfältet och åkersystemet. Ett par mindre ytor inom området är påfallande plana och kan even­tuellt utgöra boplatsen.

 Skällause stenröse

Området utgörs av ett större röse och två stensättningar samt söder om dessa ett fossilt åkersystem. Åkersystemet, vilket troligen är likåldrigt med gravanläggningarna, består av ett tio-tal röjningsrösen och enstaka terrasskanter och åkervallar. Området är påverkat av skogsavverkning och markberedning.

Bronsåldersbosättning: Altajme, Nygårds

En bebyggelsemiljö från sanno­likt sen bronsålder till medeltid. Här finns bosättningsspår och åkersystem från sen bronsålder, gravfält från tidig järn­ålder, husgrunder och stenhägnader från äldre järnålder och bildsten, åker- och namnformer samt boplatsspår från sanno­likt yngre järnålder - tidig medeltid.

Järnåldersgård: Söder om Buttlegårde och Nygårds

Ett komplext förhistoriskt kulturlandskap i form av flera äldre järnåldersgårdar, fossila åkersystem, gravfält, bildstenar och ålderdomliga vägar.

Järnåldersgårdar (Stora och Lilla Velinge)

Två områden bestående av två går­dar i norr respektive tre gårdar i söder, daterbara till äldre järnålder. Av stort vetenskapligt intresse är den förhisto­riska bebyggelsens förhållande till den historiska.

Järnåldersgård: Gränsar mot Vänge socken

En av dessa små perifera gårdar som etableras under loppet av romersk järnålderfolkvandringstid och som ödeläggs under periodens senare del. Gården är helt intakt och består av tre husgrunder och ett välavgränsat inägoområde. Berör även Vänge socken.

Järnåldersgårdar

Två små gårdar, relativt intakta. De utgörs av två husgrunder vardera och hägnader som avgränsar gårdarnas inägomark.

Järnåldersgården Altajme

En mycket välbevarad äldre järnåldersgård med välavgränsad inägomark. Gården utgör san­nolikt ursprunget för den historiska gården Altajme.

Järnåldersgård Fagergatsskog

En helt intakt gård från äldre järnålder. Här finns bevarat alla de delar som hörde till en gård från den tiden. Dock med undantag av att gravarna inte med säkerhet är kända. Området berör även Etelhem socken.

Ödegården Ungelhem

I Buttle sockens västra del finns lämningarna av en gård från äldre järnålder i form av stengrunder med tillhörande stenhägnader. Gården har beräknats ha en inägoareal om cirka 37 ha, vilket är ovanligt stort för en gård från denna tid.

100 m sydväst om bebyggelsen står, troligen på ursprunglig plats, en bildsten, sannolikt från 700-talet. Området i an­slutning till bebyggelsen utgörs år 1700 av åker- och ängs­mark och kallas för Ungelhemsåker respektive Ungelhemsäng. Namnet, vilket bör vara ett förhistoriskt hemnamn, tillsam­mans med bildstenen och antydan till yngre hus på boplatsen (stolphål, stenskon ingår), visar på att gården sannolikt va­rit kontinuerligt brukad fram i medeltid. I åkermarken öster om stengrunderna har dessutom påträffats enstaka krukskärvor av medeltida karaktär.


Bildstenar vid gården Änge

De bildstenar som ännu står på ursprunglig plats (in situ) tycks oftast kunna knytas till en bestämd gård. De två bildstenarna vid Ange gård är uppställda intill gårdsbebyggelsen och i di­rekt anslutning till den forna huvudvägen från Visby mot Lye.

Den ena stenen, Gotlands största kända, är rikt ornerad, även om ristningarna i dag är svåra att se. Intill stenarnas röt­ter har man vid en undersökning påträffat ytterligare fem bildstenar (kiststenar) samt kol, djurben och krukskärvor. Stenarna dateras till 700-800 e Kr.

Fynd av vikingatida föremål i trädgården på gården och närhe­ten till en äldre järnåldersgård strax Österut från den his­toriska gårdsplatsen, pekar på att gården Ange har ett ursprung i äldre järnålder och har varit brukad kontinuerligt fram i våra dagar.

Gammal gårdsplats

Området ut­gör Lilla Velinges gamla gårdsplats, markerad på kartan från 1700. Bebyggelsen är flyttad i samband med laga skiftet under slutet av 1800-talet.