Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Buttle kyrka

Buttle kyrkas äldsta delar är långhuset och korets västra del, uppförda under 1100-talets senare hälft.

Kyrkan består av ett avlångt rakslutet kor i öster med vidbyggd sakristia på norra sidan, ett något större långhus samt i väster ett torn av samma bredd som långhuset med kolonnettförsedda ljudgluggar och tornspira av trä.

Kalksten

Kyrkan är uppförd av putsad kalksten. Den har två ingångar i söder, till långhuset och till koret, och en i väster i tornet.

Samtliga har perspektiviska omfattningar av huggen kalksten.

Tornet uppfördes vid 1200-talets början.

1300-talet

Under 1300-talet revs den ursprungliga absiden, vars grundmurar återfunnits under korgolvet.

Koret täcks av ett murat tunnvalv, som vid korets ombyggnad förlängdes åt öster och avslutades av det ännu bevarade masverksprydda östfönstret. Samtidigt uppfördes sakristian.

Långhuset har ett tredingstak av trä, ringkammaren ett murat valv.

Intreör

Kyrkans altarskåp är från 1400-talet.

Triumfkrucifixet är från 1100-talet. Bägge har väl bevarad ursprunglig polykromi.

Inredningens rika bemålning är från 1700-talet. Väggarnas medeltida kalkmålningar härrör till stor del från 1400-talet.

Nya fönster

Nya stora fönster togs upp 1882-1883.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996.