Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kyrkbyn Buttle

Buttle socken är en av de mer skogrika på Gotland, belägen på öns inre delar.

Centralt i socknen ligger kyrkan, vars äldsta delar är från 100-talets senare hälft. 

Intill kyrkan ligger skolhuset och den före detta lärarbostaden. Här ligger också ett ditflyttat  sockenmagasin, en vacker träbyggnad från 1859.