Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Område av riksintresse för kulturminnesvården

Hall är en genuin kulturbygd. Landskapet är omväxlande med klapperstensstränder och hedmarksskogar blandat med lövskogsmarker och böljande odlingsbygder.

Från Hallshuk och söderut löper en mäktig klint med branta stup ner mot stranden.

Vegetationen uppe på klinten är hedartad, beväxt med buskar och mattor av timjan och gulmåra mellan kala öppna hällar.

Längre in mot land finns hällmark med småväxta tallar som växer i höjd vartefter avståndet från klintkanten.

Mellan Harudden och Hasselriv längs nordvästra strandkanten är stranden sank och kärrartad.

Lämningar

Här finns rika lämningar från brons- och järnålder med flera gravfält och järnåldersgårdar.

Gamla Gannarve 500 meter väster om nuvarande bebyggelse har blivit undersökt och gården kan följas från 200-talet fram till 1100-talet.

I dag härstammar gårdens byggnader till största delen från 1800-talet som bildar en enhetlig utformning med tre parter på rad.