Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kräklingbo: Torsburgen

Torsburgen är ett av Sveriges märkligaste fornborgar, belägen på en klint i ett vidsträckt skogsområde.
 

Åt norr, väster och öster avgränsas anläggningen av branta bergssidor.

I söder finns en cirka två kilometer lång mur av klaksten. Denna är 4-7 meter hög samt ända upp till 24 meter bred.

Gutasagan

Torsburgen omnämns första gången i Gutasagan som nedtecknades under 1200-talet.

Undersökningen av Torsburgens mur under slutet av 1970-talet antydde att borgen uppförts i två etapper, den första omkring 300 e.kr. och den andra omkring 900. (Litteratur, Engström, J 1979)

Landskapsbild och vegetation

Torsburgen reser sig högt över den omgivande skogsmarken, höjdskillnaden är hela 30 meter.

Den markeras av den tvära klintkanten och den intressanta fornborgen. I klinten finns många grottor.

Vegetationen består av växtlig gran och tallskog.

Från utsiktstornet har man en vid utsikt över Östergarnslandet, över odlingsytan vid Kräklingbo, Ala och Hajdeby och över skogslandskapet i söder med den närbelägna Diksmyren.

Klinten har ett mycket högt landskapsbildsvärde.

(ur: Naturinventering landskapsbild 1974)