Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sjonhems kyrka

Sjonhems murade kyrka består av ett rektangulärt långhus med smalare, rakslutet kor och västtorn - samt  sakristia på korets nordsida.

Det låga tornet, uppfört vid 1200-talets början, härstammar från en äldre romansk anläggning från 1100-talets senare hälft.

Vid 1200-talets mitt uppfördes nuvarande långhus och kor. Sakristian byggdes 1818.

Torn och tak

Långhuset och det lägre koret täcks av branta sadeltak. Tornet har små kolonnettförsedda ljusgluggar och kröns av en låg åttkantig spira med ljudöppningar under skärmtak.

Långhusets fyrkantiga fönster är tillkomna i senare tid, medan korets rundbågsfönster är ursprungliga.

Kyrkans tre ingångar har alla rundbågade omfattningar i två språng.

Medeltida glasmålningar finns bevarade i koret.
 

Uppgifterna är sammanställda ur Riksantikvarieämbetets byggnadsregister.