Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fornlämningar Sjonhem

Område som även berör Vänge socken

En av öns viktigaste fornlämningsmiljöer. Området hyser omfattande läm­ningar av bebyggelse, odlingssystem och gravar av en kontinu­erlig bosättning från slutet av bronsålder till mitten av första årtusendet efter Kr f.
 

En fornborg och gravfält i områdets västra del ingår i länets fornvårdsprogram.

Järnåldersgård

En välbevarad gårdsmiljö från äldre järnålder.

l anslutning till gården finns de sannolika lämningarna av en  fornborg av låglandstyp vilket antyder att gården möjligen har ett ursprung i en  bo­sättning inom området från förromersk järnålder. Belägen mellan gårdarna Hälsinge, Båtels och Kumle.

Berör även Ganthem socken.