Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fornborgen Herrgårdsklint

Fornborgen är belägen på en klintkant, vilken stupar brant mot öster, norr och nordväst.

Övriga sidor av fornborgen av­ gränsas av en kraftig stenmur, som är fem till sju meter bred och nära 2,5 meter hög. Muren är ställvis mycket väl bevarad och utgörs av en kallmur av större kalkstensblock.

Innanför muren finns sex husgrunder med kraftiga murar av kalk­sten, delvis undersökta på 1940-talet.