Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ala sockens historia

De äldsta spåren av mänsklig verksamhet i området är fynd av skafthålsyxor. Dessa visar att området utnyttjats redan under stenålder och då av en befolkningsgrupp vars boplatser påträffats i Kräklingbo.

Järnåldern

I anslutning till den mer eller mindre sammanhängande våtmark som en gång till stora delar omgav området, har det legat åtminstone tre gårdar under järnåldern. Rester efter husgrunder och hägnadssystem till dessa gårdar är synliga på många platser i landskapet. Under järnåldern har också fornborgen vid "Snubblebacke" anlagts uppe på en kalkbergshöjd alldeles invid den i dag uppodlade myren.

Medeltiden

En ruin belägen vid Hembygdsgården i Ala benämns "Kastalet" och kan vara resterna efter ett medeltida försvarstorn.

1600-talet

Vid 1600-talets mitt fanns i området fyra gårdar, alla var skattehemman. Gårdarnas åkerinnehav varierade mellan 10 till 20 tunnland åker. Det finns uppgift från 1585 om en ödegård i området, Lilla Bjärges. Gården skall ha lagts under Stora Bjärges.

1700-talet

Skattläggningskartan från början av 1700-talet visar hur större delen av åkermarken låg i anslutning till gårdarna. Endast enstaka åkerytor låg ett stycke från gårdarna. Utanför åkermarken, som brukas ännu i dag, låg ängs- och hagmarken.

Kartor visar att  betydligt mindre ytor utnyttjades till hagmark än ängsmark i området under 1700-talet.

Gårdsbebyggelsen från 1700-talet ligger på samma plats som bebyggelsen i dag. Vägnätet i området är endast delvis detsamma som under 1700-talet. Vägarna har rätats ut, dragits om, och helt nya vägsträckningar har kommit till.

Bebyggelsens framväxt

Uppodlingen av ängs- och hagmarken, vilket skedde efter laga skiftet, har förändrat landskapsbilden.

En ännu större förändring av landskapet innebar utdikningen av myrmarkerna i området, och omvandlingen av dessa till åkermark.

Bebyggelsen har sedan början av 1700-talet framför allt förändrats genom partsdelning av gårdarna. De nytillkomna gårdarna har i de flesta fall lagts i anslutning till de ursprungliga gårdslägena och bebyggelsen ligger fortfarande i dag väl samlad kring dessa gårdslägen. En väl bevarad miljö är grannlaget vid Bjärges, som består av tre parter.

Gårdarna med sina smala envånings parstugor som är typiska för socknen, ligger oregelbundet kring vägen som slingrar sig fram mellan byggnaderna.