Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fornlämningar Kräklingbo

Inom Kräklingbo socken finns fornlämningsmiljöer från bronsålder-äldre järnålder.

Här finns rösen, stensättningar med kantkedja och sydsten samt skeppssättning.  

Här finns också  flera fornborgar, gravfält och lämningar av ett flertal gårdar från äldre järnålder. I öster ett område med förhistoriska gårdar.

Se även Torsburgen.

Järnåldersgård

Relativt intakt äldre järnåldersgård i form av husgrunder, hägnader, enstaka odlingsytor och gravar.

Gården torde utgöra ursprunget för den nutida gården Hajdeby.

Vikingatida båthus

Vid Hammarudden finns något som eventuellt kan vara ett vikingatida båthus.

Resterna utgörs av en 15 x 9 meter stor husgrund som ligger vid en tidigare strandlinje. Grunden består av 2 meter breda jord – och stenvallar på vars insida finns stenskodda stolphål.

Cirka 50 meter nordnordost om grunden finns åtta husgrunder efter mindre fiskestugor med eldstäder.

Vikingatida hamn

På norra sidan om vägen vid Stora Hammars finns ytterligare en plats som tolkats kunna vara en vikingatida hamn med båthus.

Marknamnet Snäckåker på en idag igenlagd åker invid den forna strandlinjen antyder denna möjlighet.

Sannolikheten att det funnits en hamn här stärks av förekomsten av ett ”båthus” av samma konstruktion som på Hammarudden och i Bandlundeviken i Burs socken.

Träske gård

Vid Träske söder om Lilla Hammars finns en övergiven gårdsplats för gården Klints som på 1600-talet var en liten gård, delad i två parter.

Gården var troligen anlagd under tidig medeltid som ett resultat av inre kolonisering i socknen.