Kontakt

 
تلفن / Telefon
برای تماس با فعالیت های منطقهٔ گتلند شما میتوانید با یک شمارهٔ تلفن مشترک تماس بگیرید. هنگامی که شما با ما تماس میگیرید به یک تلفن گویا وصل میشوید و از طریق دکمه ها میتوانید انتخاب مورد نظر خود را انجام دهید. برای دریافت اطلاعات به زبان انگلیسی یا برای صحبت با یک اپراتور شمارهٔ 9 را فشار دهید.
شماره تلفن: 00 90 26-0498
 
 
ایمیل / E-post
regiongotland@gotland.se
 
مترجم / Tolk
آن کارمنده اداره که مسئولیت رسیدگی به پروندهٔ شما را در به عهده دارد میتواند برای گرفتن مترجم به شما کمک بکند. برای دریافت کمک با ادارهٔ مربوطه تماس بگیرید.
 
 
 
 
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

در منطقهٔ گتلند کار کنید /Jobba inom Region Gotland (persiska)

منطقهٔ گتلند با حدود 6000 کارمند، بزرگ ترین کرفما در این جزیره‌ به حساب می آیداین منطقه سلانه حدود  500 کارمند جدید استخدام می‌کند.  در طول تابستان، ما به همکاران بیشتری در درجه اول در بخش مراقبت های بهداشتی نیاز داریم.آگهی های کار در لینک زیر منتشر میشود http://www.gotland.se/jobbahososs