Kontakt

 
تلفن / Telefon
برای تماس با فعالیت های منطقهٔ گتلند شما میتوانید با یک شمارهٔ تلفن مشترک تماس بگیرید. هنگامی که شما با ما تماس میگیرید به یک تلفن گویا وصل میشوید و از طریق دکمه ها میتوانید انتخاب مورد نظر خود را انجام دهید. برای دریافت اطلاعات به زبان انگلیسی یا برای صحبت با یک اپراتور شمارهٔ 9 را فشار دهید.
شماره تلفن: 00 90 26-0498
 
 
ایمیل / E-post
regiongotland@gotland.se
 
مترجم / Tolk
آن کارمنده اداره که مسئولیت رسیدگی به پروندهٔ شما را در به عهده دارد میتواند برای گرفتن مترجم به شما کمک بکند. برای دریافت کمک با ادارهٔ مربوطه تماس بگیرید.
 
 
 
 
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

کسب و کار / Näringsliv (persiska)

راهنمای شرکت و دفتر استقرار گتلند صاحبان شرکت در منطقهٔ گتلند را یاری می‌کند. اینجا شما میتوانید در مورد استقرار، ایجاد ارتباط و همچنین راهنمای در مورد مقامات، تامین مالی، مشاوره، اجازه ها و پروانه ساختمان، مکان های خالی‌ و دیگر مسائل کمک و راهنمای دریافت کنید. راهنمای شرکت گتلند در دنرسکا هوست در  ویسبی قرار دارد . دردنرسکا هوستسازمانهای دیگر که درترویج کسب و کار فعالیت میکنند هم وجود دارد.شما  در سایت www.gotland.com  میتوانید اطلاعات بیشتری دریافت کنید.

 

آدرس ویزیت: Donnerska huset, Donners plats 1, Visby

برای ساعت های اداری و اطلاعات تماس بروید به وب سایت الهام گتلند در www.gotland.com.

مشاورهٔ  IFS بخشی از شریک شرکت المی می‌باشد‌  و به کارآفرینان با پیشینه خارجی که در مورد شروع و یا در حال حاضر در حال اجرا یک کسب و کار می باشد.مربوط میشود.

 

لینک مشاورهٔ  IFS: http://www.almi.se/Gotland/Erbjudanden/IFS-Radgivning/

 

انجمن بین المللی گتلند در راستای کمک به افراد مهاجر که می‌ خواهند یک شرکت در گتلند راه اندازی کنند فعالیت می‌کند.

شمارهٔ تلفن: 53 10 718-070