Kontakt

Anna Adegren, tfn: 073-765 88 70

Marie Fogelberg, tfn: 070-297 87 97

Carina Svendén, tfn: 070-083 22 10

Lina Fröjelid, tfn: 070-447 69 10 (tjl lå 2021/22)

Petter Höök, tfn: 070-447 78 79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Specialpedagoger

Våra specialpedagoger arbetar med ungdomar som har behov av extra stöd och en anpassad lärandemiljö.

Exempelvis finns vi till för dig:
  • När du behöver hjälp med studieteknik och planering av dina studier.
  • När du behöver extra tid och stöd utöver lektionerna för att bli klar.
  • När du behöver en lugn miljö för att kunna koncentrera dig.
  • När du har svårt att läsa och förstå läroböcker eller att skriva arbeten och få dem färdiga.
Specialpedagogerna genomför bl.a. pedagogiska utredningar och upprättar åtgärdsprogram samt handleder och stödundervisar elever.
 

Elevhälsoteam

Specialpedagog ingår i elevhälsoteamet (EHT) som arbetar med att stötta eleverna i sin utveckling mot utbildningens mål. EHT träffas en gång per vecka för att tidigt fånga upp elever i behov av stödåtgärder från skolan. I teamet ingår rektor, specialpedagog, kurator, skolpsykolog, skolsköterska och studie- och yrkesvägledare.