Kontakt

หมายเลขโทรศัพท์/Telefon
เมือง Gotland ของเรามีหน่วยงานให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ เมื่อคุณติดต่อเรา คุณจะเข้าถึง เครื่องทำรายการเสียงอัตโนมัติ  โดยคุณสามารถกดเลือกปุ่มตัวเลข หรือเลือกหัวข้อข้อมูลต่างๆได้ หากคุณต้องการฟังข้อมูลภาษาอังกฤษ  หรือหากต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ให้กด 9

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 0498 - 26 90 00.

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์/E-post
regiongotland@gotland.se

ล่าม/Tolk
หากคุณต้องการล่าม จะมีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องการจัดหาล่ามและนัดหมายให้คุณ  คุณสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้

 


 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

มาเยี่ยมหรือย้ายถิ่นอาศัยเข้าสู่เมือง Gotland/Besöka eller flytta till Gotland

หากคุณต้องการที่จะมา Gotland เพื่อย้ายถิ่นฐานหรือก่อตั้งธุรกิจ  เรามีหน่วยงานของเมือง Gotland ที่สามารถให้ความช่วยเหลือคุณได้ คุณสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อ งน่าสนใจต่างๆของเมือง Gotland ได้ที่ http://www.gotland.com/ หรือท่านสามารถติ ดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ที่หมายเลข 0498-20 17 00


ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว / Turistbyrå

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: Donnerska huset, Donners plats 1, Visby

หมายเลขโทรศัพท์: 0498-20 17 00

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: info@gotland.com

เวลาเปิดทำการ สามารถตรวจสอบผ่านหน้าเว็บไซด์ของเมือง Gotland ที่ http://www.gotland.com/

 

หน่วยงานบริการเรื่องการย้ายถิ่นอาศัยเข้า / Inflyttarbyrån

หน่วยงานบริการเรื่องการย้ายถิ่นฐานอาศัย สามารถช่วยคุณได้ หากคุณสนใจที่จะย้ายถิ่น ที่อยู่อาศัยมายังเมือง Gotland หน่วยงานนี้จะช่วยจัดหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่ท่าน เช่น การหาที่อยู่อาศัยและศูนย์ดูแลเด็ก 

 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: Donnerska huset, Donners plats 1, Visby.

หมายเลขโทรศัพท์: 0498-20 17 02
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: inflyttarbyran@gotland.com

เวลาเปิดทำการ สามารถตรวจสอบผ่านหน้าเว็บไซด์ของ Gotland ที่ http://www.gotland.com/
 

บ้านที่อยู่อาศัยของ Gotland / GotlandsHem

สิทธิครอบครองในเขตพื้นที่ Gotland ถือกรรมสิทธิ์โดยบริษัท GotlandsHem

สามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับที่พักของ Gotland ได้ที่: http://www.gotlandshem.se/