Kontakt

หมายเลขโทรศัพท์/Telefon
เมือง Gotland ของเรามีหน่วยงานให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ เมื่อคุณติดต่อเรา คุณจะเข้าถึง เครื่องทำรายการเสียงอัตโนมัติ  โดยคุณสามารถกดเลือกปุ่มตัวเลข หรือเลือกหัวข้อข้อมูลต่างๆได้ หากคุณต้องการฟังข้อมูลภาษาอังกฤษ  หรือหากต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ให้กด 9

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 0498 - 26 90 00.

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์/E-post
regiongotland@gotland.se

ล่าม/Tolk
หากคุณต้องการล่าม จะมีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องการจัดหาล่ามและนัดหมายให้คุณ  คุณสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้

 


 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

การจัดระเบียบทางการเมือง / Politisk organisation

อำนาจปกครองแบบส่วนกลางภูมิภาค / Regionfullmäktige

อำนาจการตัดสินใจสูงสุดในเขตการปกครองภูมิภาคของเมือง Gotland คือสภาระดับเทศบาล หน่วยงานคณะกรรมการรัฐระดับท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่มาจากการเลือกตั้งและประชุมเปิด โดยจะมีการเลือกตั้งทุก 4 ปี คณะกรรมการบริหารสภามีสมาชิก 71 คน

เนื่องจากไม่มีเขตมณฑลอื่นในเมือง Gotland ส่วนกลางของภูมิภาคจะเป็นผู้บริหารจัดการ เช่นการบริหารจัดการจะดูแลโดยศูนย์สุขภาพและการขนส่งสาธารณะ

คณะกรรมการสภาส่วนกลางของภูมิภาคจะทำการตัดสินใจในประเด็นที่มีความสำคัญต่อภูมิภาคและประชาชน โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ภาษี ค่าธรรมเนียม งบประมาณส่วนภูมิภาค การลงทุน รวมถึงการวางแผนและกำหนดวัตถุประสงค์การเจริญเติบโ ตทางธุรกิจ

 

คณะบริหารต้องรับผิดชอบพื้นที่เขตของตนเอง / Varje nämnd har sitt ansvarsområde

ภายใต้เขตการปกครองส่วนกลางจะมีคณะกรรมการดูแลทั้งสิ้น 12 ส่วน โดยจะรับผิดชอบใน พื้นที่ที่แตกต่างกันออกไป

Regionstyrelsen คือคณะกรรมการระดับภูมิภาค ประกอบด้วยคณะกรรมการ/คณะบริหาร ทำหน้าที่เป็นผู้นำประสานงานกับเขตต่างๆ และติดตามผลการทำงานของหน่วยงานอื่นๆ   นอกจากนี้คณะกรรมการทำการดูแลตรวจสอบการพัฒนาของภูมิภาค ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก คณะกรรมการแต่ละส่วนจะดำเนินการตัดสินใจ และเตรียมนำเสนอเรื่องให้คณะกรรมก ารส่วนกลางของภูมิภาคทราบเพื่อพิจารณา

 

คณะกรรมการบริหารในภูมิภาคเมือง Gotland:

 • คณะบริหารระดับภูมิภาค
 • เด็ก – และคณะบริหารด้านการศึกษา
 • คณะบริหารด้านอาคาร
 • มัธยมศึกษา และคณะบริหารการศึกษาระดับผู้ใหญ่
 • สุขภาพ – และคณะบริหารทางการแพทย์
 • วัฒนธรรมและคณะบริหารการสันทนาการ
 • คณะบริหารด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 • คณะบริหารด้านผู้รับการรักษา/คนไข้
 • คณะบริหารบริการสังคม
 • คณะบริหารด้านเทคโนโลยี
 • คณะบริหารการเลือกตั้ง
 • ส่วนของผู้ปกครองผู้มีอำนาจสูงสุด

ข้อมูลการติดต่อสำหรับสมาชิกของภูมิภาค (นักการเมือง) สามารถสืบค้นได้จากลิงค์ที่แนบมานี้ http://www.gotland.se/61394

คณะกรรมการแต่ละส่วนจะมีคณะบริหารงานเพียงหนึ่งเดียวหรือมากกว่าหนึ่งก็ได้ ซึ่งประกอบไป ด้วยลูกจ้าง หรือที่เรียกกันว่าพนักงาน / เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองสูงสุดของเขตเมือง Gotland คือผู้อำนวยการประจำภูมิภาค ชื่อนาย Jan Björinge และเขายังเป็นหัวหน้าของภูมิภาคนี้ด้วย การบริหารการจัดการนั้นเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหรือสภาท้องถิ่น ซึ่งในเขตภูมิภาค Gotland มีส่วนบริหารทั้งสิ้น 9 ส่วน

 
• ผู้บริหารสำนักงาน
รับผิดชอบในการจัดการโดยรวมและการกำกับดูแล

• การบริหารจัดการด้านบริการ
ให้ความช่วยเหลือหน่วยงานอื่นๆ และส่วนของสำนักงานของคณะกรรมการดูแลคนป่วย และผู้มีอำนาจปกครองสูงสุด

• การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ให้รายละเอียด – และความเข้าใจในเรื่องของการวางแผน การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ  น้ำและขยะมูลฝอย การคมนาคมสาธารณะ และบริการฉุกเฉินด้านต่างๆ

• การจัดการด้านเทคโนโลยี
สถานที่ให้บริการน้ำและการบำบัดน้ำเสีย การท่าเรือและสิ่งแวดล้อมสาธารณะต่างๆ

• การบริหารจัดการด้านวัฒนธรรม และกิจกรรมสันทนาการ
การกีฬา ศูนย์ออกกำลังกาย ศูนย์สันทนาการต่างๆ ห้องสมุด รวมถึงประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ

• การดูแลเด็ก และการจัดการด้านการศึกษา
โรงเรียนและสถานรับเลี้ยงเด็ก

• การจัดการมัธยมศึกษา – และการศึกษาระดับผู้ใหญ่
มัธยมศึกษา และการศึกษาระดับผู้ใหญ่ รวมถึงวิทยาลัยชุมชน

• การบริการสังคม
การดูแลผู้สูงอายุ การดูแลบุคคลพิการ รวมถึงตัวบุคคลและครอบครัว

• การบริการด้านสุขภาพ – และศูนย์อนามัย
โรงพยาบาลของภูมิภาค การดูแลโดยแพทย์เฉพาะทาง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และศูนย์ทันตกรรม

 

การขอเป็นพลเมือง / Medborgarförslag

หากคุณลงทะเบียนหรืออาศัยอยู่ในเขตเมือง Gotland คณะกรรมการส่วนกลางอาจเห็น ชอบให้ท่านมีสิทธิเสมือนเป็นพลเมืองของเรา โดยเด็กและเยาวชนจากต่างประเทศสามา รถได้รับสิทธินี้  ยกเว้นสมาคม บริษัทต่างๆ หรือหน่วยงานที่คล้ายคลึงตามที่กล่าวมานี้ ไม่สามารถยื่นขอเป็นพลเมืองได้ 

มีแบบฟอร์มพิเศษสำหรับกรอกรายละเอียด ลงนามและยื่นขอเป็นพลเมือง หากท่านต้องการแบบ ฟอร์มการขอเป็นพลเมืองสามารถคลิกได้ที่ลิงค์ตามแนบนี้ http://www.gotland.se/44835

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง / Information om val

สำหรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์เกี่ยวกับ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ที่  http://www.val.se/