Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

เมือง Hansestaden Visby / Hansestaden Visby

เมืองเกาะของ Gotland ตั้งอยู่บริเวณส่วนกลางของทะเลบอลติก มีระยะห่าง 9 ไมล์จากชา ยฝั่งของสวีเดน และระยะห่าง 13 ไมล์จากลัตเวีย  ที่ตั้งภูมิศาสตร์มีลักษณะเป็นธรรมชาติ มีความสัมพันธ์ทางการค้าและการติดต่อระหว่างประเทศมาเป็นระยะเวลานาน  ในประวัติศาส ตร์เมือง Gotland บางส่วนได้ผ่านการเข้าร่วมในสันนิบาตฮันเซียติก ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ทาง การค้าขายที่สำคัญระหว่างฝั่งตะวันตกและตะวันออก


เมือง Hansestaden Visby เป็นส่วนหนึ่งของเมืองที่ถูกล้อมไว้ด้วยกำแพงเมืองตั้งแต่ช่วงปี 1995  ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรายชื่อมรดกโลกด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติของยูเนสโก (UNESCO)     เมือง Hansestaden คือเมืองแห่งมรดกที่แสดงถึงความเป็นอยู่ของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรม