Kontakt

หมายเลขโทรศัพท์/Telefon
เมือง Gotland ของเรามีหน่วยงานให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ เมื่อคุณติดต่อเรา คุณจะเข้าถึง เครื่องทำรายการเสียงอัตโนมัติ  โดยคุณสามารถกดเลือกปุ่มตัวเลข หรือเลือกหัวข้อข้อมูลต่างๆได้ หากคุณต้องการฟังข้อมูลภาษาอังกฤษ  หรือหากต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ให้กด 9

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 0498 - 26 90 00.

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์/E-post
regiongotland@gotland.se

ล่าม/Tolk
หากคุณต้องการล่าม จะมีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องการจัดหาล่ามและนัดหมายให้คุณ  คุณสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้

 


 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

ภาษาไทย/Thailändska

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์เกาะ Gotland
 

ข้อมูลสำหรับคนไทย (PDF)/Information på thailändska (PDF)


เกี่ยวกับภูมิภาคเมือง Gotland / Om Region Gotland
อาณาเขตของหมู่เกาะเมือง  Gotland ถูกสถาปนาเป็นเขตเทศบาลภูมิภาค ซึ่งเมือง Gotland ได้รับการสถาปนาแต่งตั้งเป็นหมู่เกาะเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2011 เขตภูมิภาคนี้มีประชากรประมาณ 57,300 คน โดยประมาณ 24,000 คนอาศัยอยู่ในเมืองวิสบี (Visby) ซึ่งถือเป็นตัวเมืองหลัก ส่วนเมืองใหญ่รอบเมืองนอก Visby ได้แก่ Hemse, Slite, Roma และ Klintehamn

เมือง Gotland มีบริการให้ความดูแลประชาชนด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน สถานดูแลเด็ก ห้องสมุด การดูแลสุขภาพ – และโรคภัยต่างๆ  การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และการดูแลคนพิการ นอกจากนี้ยังดูแลรับผิดชอบเรื่องของสุขาภิบาล สุขอนามัย ที่จอดรถ การวางแผนการคมนาคม การขนส่งทางน้ำ สิ่งปฏิกูล และอื่นๆ 

บนพื้นที่ของเมือง Gotland ทุกบริเวณของเมืองจะจัดให้มีศูนย์อนามัย ขอบเขตกา รบริหารดูแลของเมือง Gotland นั้นครอบคลุมถึงการคมนาคมขนส่ง ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ รวมถึงการวางผังพัฒนาเมืองใน หลายพื้นที่ของประเทศรัฐบาลประจำจังหวัดจะเป็นผู้บริหารจัดก ารท้องถิ่น   แต่เมือง Gotland เป็นเมืองหนึ่งที่มีขอบเขตการปกครองเป็นของตนเอง


วิสัยทัศน์ Gotland 2025 / Vision Gotland 2025
วิสัยทัศน์เมือง Gotland 2025 เป็นสิ่งที่เราวางแผนไว้สำหรับอนาคตของเมือง Gotland โดยให้วิสัยทัศน์ว่า

Gotland เป็นส่วนหนึ่งของทะเลบอลติก เป็นสถานที่แห่งความคิดสร้างสรรค์ที่วิเศษที่สุด   โดดเด่นด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเต็มไปด้วยรสชาติของชีวิต


Gotland –  เมืองแห่งสิ่งแวดล้อม / Gotland – en ekokommun
เมืองแห่งสิ่งแวดล้อมกล่าวคือ Gotland เป็นเขตเมืองของการเริ่มต้นอนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนในสังคม  โดยคำนึงถึงพื้นที่โดยรอบเป็นสำคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและก้าวพัฒนาอย่างยั่งยืนของเมือง Gotland ในปี 2025 การทำงานที่ท้าทา ยคือ การขอความร่วมมือจากนานาประเทศอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานของเมือง Gotland เพื่อสังคมที่ยั่งยืนในภาษาอังกฤษได้ที่นี่ http://www.gotland.se/2669


โบรชัวร์  / Broschyrer
หน้าเว็บไซด์ภาษาอังกฤษของเรามีโบรชัวร์ของภาษาต่างๆ ตามแนบนี้ http://www.gotland.se/english