Kontakt

 
تلفن / Telefon
برای تماس با فعالیت های منطقهٔ گتلند شما میتوانید با یک شمارهٔ تلفن مشترک تماس بگیرید. هنگامی که شما با ما تماس میگیرید به یک تلفن گویا وصل میشوید و از طریق دکمه ها میتوانید انتخاب مورد نظر خود را انجام دهید. برای دریافت اطلاعات به زبان انگلیسی یا برای صحبت با یک اپراتور شمارهٔ 9 را فشار دهید.
شماره تلفن: 00 90 26-0498
 
 
ایمیل / E-post
regiongotland@gotland.se
 
مترجم / Tolk
آن کارمنده اداره که مسئولیت رسیدگی به پروندهٔ شما را در به عهده دارد میتواند برای گرفتن مترجم به شما کمک بکند. برای دریافت کمک با ادارهٔ مربوطه تماس بگیرید.
 
 
 
 
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

کمک در شرایط اضطراری /Hjälp vid akuta situationer

اگر بیمار بشوید /Om du blir sjuk

اگر مریض شدی، صدمه دیده و یا نیاز به مشاوره در مورد سلامتی خود داشتید، این کار ها را انجام میدهید:

 

1. با مرکز دارمان تماس بگیرید /Kontakta vårdcentralen

اگر در مورد سلامتی‌ خود نیاز به راهنمای دارید در وهلهٔ اول  با مرکز دارمان خود تماس حاصل کنید. در مرکز دارمان شما از جمله دکتر های متخصص وجود دارد که میتوانند کل بدن را ارزیابی کنند. در صورت نیاز او شما را به دیگر متخصص ها در بخش درمان ارجاع میدهد. در مرکز درمان شما همچنین برای اکثر  بیماریهای اورژانس کمک دریافت خواهید کرد. مراکز درمان یک زمان بندی های بخصوصی برای ویزیت های ارژنس دارند.در سایت www.1177.se  شما میتوانید در مورد مراکز درمان موجود در منطقه اطلاع حاصل کنید.

 

2. /1177 مشاوره بهداشت و درمان از  طریق اینترنت و تلفن

1177 - Råd om vård på webb och telefon

اگر شما در ساعت های بسته بودن مرکز درمان) عصر و آخر هفته) نياز به مشاوره داشتید شما میتوانید با مشاورهٔ پزشکی که در تمامی‌ ساعت باز می‌باشد تماس بگیرید.شمارهٔ  تماس 1177 می‌باشد. شما همچنین میتوانید از وب سایت 1177.se  بازدید کنید.مشاورهٔ پزشکی‌ یک بخش تکمیلی برای مراکز درمان می‌باشد.

 

 .3

112 در صورت آسیب جدی یا بیماری /
112 - Vid allvarlig skada eller sjukdom

اگر  شما بطور جدی مریض شدید یا اگر حادثه ای رخ داد- شما با شمارهٔ اارژانس تماس میگیرید، شمارهٔ آن 112 می‌باشد، و به آنها میگوید که چه اتفاقی‌ افتاده، سپس اپراتور شمارهٔ ارژانس به آن امکاناتی که در آن منطقه وجود دارد اطلاع میدهد تا شما کمک مناسب را دریافت کنید.