Kontakt

 
تلفن / Telefon
برای تماس با فعالیت های منطقهٔ گتلند شما میتوانید با یک شمارهٔ تلفن مشترک تماس بگیرید. هنگامی که شما با ما تماس میگیرید به یک تلفن گویا وصل میشوید و از طریق دکمه ها میتوانید انتخاب مورد نظر خود را انجام دهید. برای دریافت اطلاعات به زبان انگلیسی یا برای صحبت با یک اپراتور شمارهٔ 9 را فشار دهید.
شماره تلفن: 00 90 26-0498
 
 
ایمیل / E-post
regiongotland@gotland.se
 
مترجم / Tolk
آن کارمنده اداره که مسئولیت رسیدگی به پروندهٔ شما را در به عهده دارد میتواند برای گرفتن مترجم به شما کمک بکند. برای دریافت کمک با ادارهٔ مربوطه تماس بگیرید.
 
 
 
 
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

سازماندهی سیاسی / Politisk organisation

 

شورای منطقه / Regionfullmäktige

بالاترین مجمع تصمیم گیری در منطقهٔ گتلند شورای منطقه می‌باشد. شورای منطقه یک شورای منتخب مردم می‌باشد و جلسات آن برای شرکت عموم باز می‌باشد.  اعضای این شورا در انتخابات عمومی هر چهار سال یک بارانتخاب میشوند. شورای منطقه دارای 71 عضو می‌باشد.

 

به دلیل نبودن شورای استان در گتلند، شورای منطقه در مسائلی‌ که معمولا به عهدهٔ شورای استان میباشد، تصمیم گیری می‌کند، از قبیل مراقبت های بهداشتی و حمل و نقل عمومی.

 

شورای منطقه سر مسائلی‌ که دارای اهمیت زیادی برای منطقه و ساکنان منطقه باشد تصمیم گیری می‌کند.این شورا مثلا سر مالیات، هزینه، بودجه منطقه ای، سرمایه گذاری های عمده، و برنامه ها و اهداف برای کسب و کار تصمیم گیری می‌کند.

 

هر کمیته دارای یک حیطهٔ مسئولیت می‌باشد / Varje nämnd har sitt ansvarsområde

زیر شورای منطقه دوازده کمیته وجود دارد که هر یک از این کمیته ها مسئولیت حیطهٔ خاصی‌ را به عهده دارند.

 

هيئت مدیرهٔ منطقه یک کمیته ای است که ماموریت های کلی‌ منطقه را هماهنگ می‌کند و کارهای دیگر کمیته ها را پیگیری می‌کند. این هيئت همچنین روی  توسعه مناطق ای  که دارای اهمیت بالا برای منطقه می‌باشد، نظارت دارد. هيئت مدیرهٔ منطقه آن تصمیمی را که شورای منطقه گرفته را اجرا می‌کند و اموری را که قرار است توسط شورای منطقه تصمیم گیری شود را آماده می سازد.

 

کمیته ها در منطقهٔ گتلند:

 • انجمن منطقه ای
 • کودکان و آموزش و پرورش
 • ساختمان
 • آموزش و پرورش دبیرستان  و بزرگسالان
 • بهداشت و درمان
 • فرهنگی و تفریحی
 • کمیته محیط زیست و بهداشت
 • انجمن بیماران
 • کمیته خدمات اجتماعی
 • کمیته فنی
 • کمیته های انتخابات
 • کمیته سرپرستی ارشد

 

اطلاعات تماس با اعضای منطقه )سیاستمداران(را میتوانید در لینک زیر پیدا کنید:

http://www.gotland.se/61394

 

هر کمیته ای دارای یک یا چند اداره مدیریت می‌باشد که از کارمندان تشکیل شده که به آنها به اصطلاح میگویند مقامات.  بالاترین رئیس منطقهٔ گتلند مدیر منطقه آقای یان بیورینگه می‌باشد و او رئیس مقامات در منطقه می‌باشد.  مدیریت ها آن چیزی را که کمیته ها تصمیم گیری کرده ا‌ند را به اجرا میگذارند. در منطقهٔ گتلند نه مدیریت وجود دارد.

 

 • دفتر اجرایی
  مسئول کلی‌ مدیریت و کنترل

 

 •  خدمات مدیریت
  پشتیبانی‌ برای دیگر مدیریت ها و همچنین دفتر کمیته بیماران و کمیته سرپرستی ارشد

 

 • مدیریت زیست محیطی
  برنامه ریزی دقیق و جامع، مجوزهای ساخت و ساز، بهداشت محیط زیست، آب و فاضلاب، حمل و نقل عمومی و خدمات اضطراری.

 

 • مدیریت فناوری
  املاک، آب و فاضلاب، بندر و محیط پارک

 

 • اداره فرهنگ و اوقات فراغت
  ورزشی، مراکز تناسب اندام و اوقات فراغت، کتابخانه ها و مرکز فرهنگی‌

 

 • مراقبت از کودکان و آموزش و پرورش
  مدارس و مهد کودک

 

 • مدیریت دبیرستان و مدرسه بزرگسالان 
  آموزش و پرورش متوسطه و بزرگسالان و دبیرستان.

 

 • خدمات اجتماعی
  مراقبت از سالمند، مراقبت از معلولین، و همچنین به مراقبت فرد و خانواده.

 

 • مدیریت درمان و بهداری

بیمارستان های شهرستان، مراقبت های ویژه، مراقبت های اولیه و دندانپزشکی‌

 

پیشنهاد شهروندی / Medborgarförslag

افرادی که در گتلند ثبت نام شده میتواند پیشنهاد خود را به شورای منطقه ارسال کند، اسم آن پیشنهاد شهروندی است.  این حق برای بچه ها و جوانان و افراد خارجی‌ که حق رائ شهری ندارند هم شامل میشود.  انجمن ها، شرکت ها و سازمان ها نمیتوانند پیشنهاد شهروندی بدهند.

 

یک فرم مخصوص برای ارائه پیشنهاد شهروندی وجود دارد که باید به صورت کتبی‌ امضا و ارسال شود.  لینک اینترنتی برای دسترسی‌ به فرم پیشنهاد شهروندى: http://www.gotland.se/44835

 

اطلاعات در مورد انتخابات / Information om val

به سایت ادارهٔ انتخابات برای کسب اطلاعات بروز در مورد انتخابات عمومی مراجعه کنید http://www.val.se