Kontakt

 
تلفن / Telefon
برای تماس با فعالیت های منطقهٔ گتلند شما میتوانید با یک شمارهٔ تلفن مشترک تماس بگیرید. هنگامی که شما با ما تماس میگیرید به یک تلفن گویا وصل میشوید و از طریق دکمه ها میتوانید انتخاب مورد نظر خود را انجام دهید. برای دریافت اطلاعات به زبان انگلیسی یا برای صحبت با یک اپراتور شمارهٔ 9 را فشار دهید.
شماره تلفن: 00 90 26-0498
 
 
ایمیل / E-post
regiongotland@gotland.se
 
مترجم / Tolk
آن کارمنده اداره که مسئولیت رسیدگی به پروندهٔ شما را در به عهده دارد میتواند برای گرفتن مترجم به شما کمک بکند. برای دریافت کمک با ادارهٔ مربوطه تماس بگیرید.
 
 
 
 
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

تماس و ساعتهای اداری / Kontakt och öppettider

محل پذیرش / Reception

در منطقهٔ ویسبورگ در ویسبی دولت مرکزی منطقهٔ گتلند قرار دارد.  شما محل پذیرش مشترک آن را میتوانید در محل ورود رود هوست پیدا کنید.

آدرس ویزیت   Visborgsallén 19, 621 81 Visby

  

زمان های کار برای بخش پذیرش:

دوشنبه- جمعه از ساعت                          7:45-17:00

روز قبل از روز سرخ از ساعت               7:45 تا 13:00

روز بعد از معراج عیسی مسیح از ساعت     10:00-12:00

 

بخش مدیریت ادارهٔ فرهنگ و تفریح در آدرس  Björkanderska, Skeppsbron 24, Visby قرار دارد.

بخش مدیریت اداره دبیرستان و آموزش بزرگسالان در Regementsgatan 6, Visby قرار دارد.

 

تلفن / Telefon

برای تماس با فعالیت های منطقهٔ گتلند شما میتوانید با یک شمارهٔ تلفن مشترک تماس بگیرید. هنگامی که شما با ما تماس میگیرید به یک تلفن گویا وصل میشوید و از طریق دکمه ها میتوانید انتخاب مورد نظر خود را انجام دهید. برای دریافت اطلاعات به زبان انگلیسی یا برای صحبت با یک اپراتور شمارهٔ 9 را فشار دهید.

شماره تلفن: 00 90 26-0498
 

اپراتور تلفن در زمان های زیر فعال است:

دوشنبه- جمعه از ساعت                          7:00-17:00

روز قبل از روز سرخ از ساعت               7:00 تا 14:00

روز بعد از معراج عیسی مسیح از ساعت     9:00-14:00

 

ایمیل / E-post

regiongotland@gotland.se

 

مترجم / Tolk

آن کارمنده اداره که مسئولیت رسیدگی به پروندهٔ شما را در به عهده دارد میتواند برای گرفتن مترجم به شما کمک بکند. برای دریافت کمک با ادارهٔ مربوطه تماس بگیرید.