Kontakt

 
تلفن / Telefon
برای تماس با فعالیت های منطقهٔ گتلند شما میتوانید با یک شمارهٔ تلفن مشترک تماس بگیرید. هنگامی که شما با ما تماس میگیرید به یک تلفن گویا وصل میشوید و از طریق دکمه ها میتوانید انتخاب مورد نظر خود را انجام دهید. برای دریافت اطلاعات به زبان انگلیسی یا برای صحبت با یک اپراتور شمارهٔ 9 را فشار دهید.
شماره تلفن: 00 90 26-0498
 
 
ایمیل / E-post
regiongotland@gotland.se
 
مترجم / Tolk
آن کارمنده اداره که مسئولیت رسیدگی به پروندهٔ شما را در به عهده دارد میتواند برای گرفتن مترجم به شما کمک بکند. برای دریافت کمک با ادارهٔ مربوطه تماس بگیرید.
 
 
 
 
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

همکاری بین المللی / Internationellt samarbete

موقعیت جغرافیایی  گتلند در دریای بالتیک این جزیره‌ را به یک محل ملاقات طبیعی برای مبادلات بین کشورهای منطقه دریای بالتیک تبدیل کرده است .منطقه دریای بالتیک یکی از مناطق با سریعترین رشد  در اروپابه حساب می اید.  گتلند یک بخش طبیعی از این توسعه است و یک بازیگر قوی درانواع  سازمان های همکاری و پروژه های توسعه در منطقه به حساب می‌ آید.

اینجا شما میتوانید بیشتر در مورد همکاری بین المللی گتلند به زبان انگلیسی بخوانید:

http://gotland.se/50192